30.6 C
Zagreb
Naslovnica Gospodarstvo Stupanje na snagu: Koje su promjene zakona o PDV-u, dobiti, dohotka i...

Stupanje na snagu: Koje su promjene zakona o PDV-u, dobiti, dohotka i fiskalizaciji

Stiže 2021. godina. Pored promjene datuma na kalendaru, prvoga dana nove godine stupaju na snagu brojne zakonske izmjene. Lider je kao i prošlih godina, kontaktirao brojna ministarstva i odgovore koje smo dobili objavit ćemo u idućih nekoliko dana. Evo odgovora iz Porezne uprave na pitanje što 1.1.2021. stupa na snagu iz njihove domene:

Porezna reforma u 2021. godini (utjecaj na poduzetnike)

U prošlom mandatu ove Vlade, 2016. godine, započela je sveobuhvatna porezna reforma.

Do sada je provedena porezna reforma u četiri kruga. Nastavno na prethodna četiri kruga, u okviru petog kruga porezne reforme izmijenjena su četiri zakona koja donose ukupno porezno rasterećenje od oko 1,86 mlrd. kuna. U nastavku izdvajamo najbitnije izmjene.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

1. Usklađenje s PDV direktivama Europske unije – ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju (dalje u tekstu: EU) čija je vrijednost manja od 22 eura (s učinkom od 1. srpnja 2021. godine)

Osigurava se da porezni obveznici iz EU i porezni obveznici iz trećih zemalja posluju u ravnopravnim uvjetima. Sada su porezni obveznici iz EU u neravnopravnom položaju u odnosu na porezne obveznike iz trećih zemalja. Naime, porezni obveznici prilikom prodaje dobara na daljinu građanima unutar EU obračunavaju i plaćaju PDV u svojoj državi članici dok su dobra koja se prodaju na daljinu, a uvezena su iz trećih zemalja u pošiljkama male vrijednosti do 22 eura oslobođena PDV-a pri uvozu.

2. Olakšavanje poslovanja poreznim obveznicima povećanjem praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kuna

Rasterećenje poslovanja jer se poboljšava likvidnost poreznih obveznika i stabilniji novčani tok obzirom da će gotovo 96% poreznih obveznika moći birati način obračuna PDV-a.

3. Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu

Rasterećenje poslovanja poreznih obveznika, jer se pozitivno utječe na njihovu likvidnost.

UTJECAJ ZA PODUZETNIKE

Poduzetnici će osjetiti znatno rasterećenje poslovanja jer se poboljšava likvidnost poreznih obveznika i stabilniji novčani tok obzirom da će gotovo 96% poreznih obveznika moći birati način obračuna PDV-a.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

1. Smanjenje porezne stope za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna, s 12% na 10%

Dodatno rasterećenje malih i srednjih poreznih obveznika. Procjenjuje se da će snižena porezna stopa od 10% obuhvatit više od 93% obveznika poreza na dobit.

2. Smanjenje porezne stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%

Obzirom na izmjene propisa o oporezivanju dohotka koji predviđa smanjenje porezne stope za dohodak od kapitala ostvarenog po osnovi dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%, potrebno je radi izjednačavanja poreznog položaja inozemnih dioničara i članova društva koji nisu fizičke osobe smanjiti stopu poreza po odbitku s 12% na 10%. Time se postiže i veća konkurentnost gospodarstava i potiče se ulaganje u investicije.

3. Smanjuje se i stopa poreza po odbitku s 15% na 10% pri isplati naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Postiže se veća konkurentnost gospodarstva u području turizma.

4. Utvrđivanje porezno priznatog rashoda kreditne institucije u iznosu otpisanog kreditnog plasmana građanina ili poduzetnika, ako je riječ o otpisu kreditnog plasmana čija je vrijednost usklađena (umanjenja) u skladu s posebnim propisima Hrvatske narodne banke i ako je riječ o otpisu potraživanja od nepovezane osobe.

Očekuje se kako će ova odredba utjecati na poboljšanje položaja dužnika, građana i poduzetnika. Zbog pojednostavljenja u pogledu utvrđivanja porezno priznatih rashoda očekuje se kako će kreditne institucije provoditi više konačnih otpisa potraživanja od građana i poduzetnika umjesto prodaje kreditnog plasmana agencijama za otkup potraživanja. Tako se ovim propisom na indirektan način daje poticaj građanima i poduzetnicima.

5. Vezano uz cijene i ugovore između povezanih osoba propisuje se obveza redovitog usklađenje transfernih cijena prije predaje prijave poreza na dobit.

Odredbom se naglašava obveza poreznim obveznicima za redovito provođenja usklađenja transfernih cijena kako bi cijene i ugovorni odnosi između povezanih osoba (uglavnom domaćih i inozemnih) u svakoj godini bili utvrđeni prema načelu nepristrane transakcije i to prije predaje porezne prijave. Očekuje se sprečavanje nesporazuma, ispravaka poreznih prijava i sprečavanje sudskih ili arbitražnih postupaka.

6. Proširuje se opseg primjene pravila vezenih uz neautentične aranžmane i na slučajeve propisane međunarodnim ugovorima.

Proširuje se opseg primjene pravila vezenih uz neautentične aranžmane i na slučajeve propisane međunarodnim ugovorima što je u skladu s preporukama OECD-a i G20 u području međunarodnog poreznog prava. Očekuje se kako će se smanjiti iskorištavanje, protivno svrsi i cilju, poreznih pogodnosti propisanih međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

UTJECAJ ZA PODUZETNIKE

Očekuje se dodatno porezno rasterećenje u cilju poticaja gospodarstvu općenito, a posebno malih i srednjih poreznih obveznika.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

1. Smanjenje poreznih stopa s 24% na 20%, s 36% na 30%

Povećanje raspoloživog dohotka poreznih obveznika (građana i poduzetnika).

2. Smanjenje poreznih stopa s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti

Povećanje raspoloživog dohotka poreznih obveznika (građana i poduzetnika).

3. Uvođenja nacionalne naknade za starije osobe

Kako bi se smanjio rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, cilj je definirati porezni tretman te naknade kako bi se pojačala pravna i materijalna sigurnost osoba koje ostvaruju pravo na istu. Stoga se proširuje obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak i primitaka koji se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.

4. Povećanje poreza na dohodak koji je ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine)

Više bi se oporezivali postupci koji nisu u skladu sa zakonskim propisima, obzirom da je stopa poreza na dohodak smanjena s 36% na 30% zbog čega je Zakonom povećan postotak uvećanja obračunanog poreza na dohodak po toj osnovi sa 50% na 100%:

5. Dohodak od imovine po osnovi najma/zakupa smatrao bi se prijavljenim dostavom isprava od javnih bilježnika

Rasterećenja poreznih obveznika od nepotrebnih administrativnih opterećenja koje proizlaze iz dostave dokumentacije Poreznoj upravi.

6. Ujednačavanje godišnjeg obračuna za sve porezne obveznike i pojednostavljenje sustava

Ujednačavanjem godišnjeg obračuna za sve porezne obveznike odnosno ukidanjem oporezivanja godišnjom stopom od 24 % poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, s obzirom na smanjenje stopa oporezivanja godišnjeg poreza, postići će se dodatna jednostavnost i pravednost poreznog sustava.

7. Proširenje mogućnosti isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

Proširuje se mogućnosti isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima, članovima uprave i fizičkim osobama ili drugim povezanim osobama, a koje se koriste kao način nagrađivanja i zadržavanja radnika.

8. Usklađivanje odredbi Konačnog prijedloga zakona s odredbama posebnih propisa

Usklađuje se oporezivanje primitaka studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga s posebnim propisom koji uređuje obavljanje studentskih poslova.

9. Proširenje obuhvata primitaka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada

Proširenjem obuhvata primitaka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada – plaćom i na trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac/isplatitelj primitka tj. plaće na svoj teret omogućuje radnicima propisuje se s ciljem prevencije zaraznih bolesti.

10. Definiranje poreznog položaja primitaka koje će ostvarivati digitalni nomadi (oslobođenje od oporezivanja)

Uvodi se pojam digitalnih nomada koji podrazumijeva strance koji obavljaju poslove putem telekomunikacijske tehnologije iz Republike Hrvatske, ali ne poslodavcima na području Republike Hrvatske te da se radi o visokokvalificiranim strancima i IT stručnjacima, propisuje se porezno oslobođenje za primitke koje će isti ostvarivati po toj osnovi kako bi se olakšala njihova odluka o odabiru Republike Hrvatske kao mjesta njihovog boravišta i rada.

Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

1. Propisivanje visine blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika

UTJECAJ ZA PODUZETNIKE

Rasterećenje poreznih obveznika kroz smanjenje troškova poslovanja. Dana je ovlast ministru financija da pravilnikom propiše visinu blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika, piše Lider media.

Najnovije

Još iz rubrike