Ministarstvo: Evo kako je Štromar osobno potpisao zahtjev za nadzor postupanja Upravnog odjela u Slavonskom Brodu

S obzirom na interes medija vezano za članak novinara Telegrama Drage Hedla u kojem između ostalog novinar spominje kako je „ministar Predrag Štromar osobno potpisao zahtjev za nadzor postupanja Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda“, ovim putem šaljemo pojašnjenje o ovlastima i procedurama te podatke o postupanju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u konkretnom slučaju, piše u priopćenju toga ministarstva.

Dakle, Zakonom o sustavu državne uprave propisano je da Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom, te između ostaloga, brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa, a zakonom o gradnji je propisano da nadzor nad provedbom Zakona o gradnji i propisa donesenih na temelju tog Zakona te zakonitost rada i postupanja upravnih tijela JLS provodi Ministarstvo graditeljstva.

Nadalje, Ministarstvo krajem godine donosi Plan nadzora za iduću godinu. Osim planiranih nadzora provode se i izvanredni nadzori.

U 2017. provedeni su izvanredni nadzori nad radom upravnih tijela u Međimurskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Gradu Bjelovaru, Gradu Rijeci, te Gradu Koprivnici. Također, u prosincu će se provesti i kontrolni nadzor postupanja službenika u Ličko-senjskoj županiji, vezano za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Osim provedbe nadzora na terenu – odnosno neposredno u Upravnim odjelima koji postupaju po Zakonu o gradnji, provodi se i nadzor zakonitosti izdanih akta. Ovo Ministarstvo je samo u drugoj polovini ove godine zatražilo na uvid spise od Grada Varaždina, Primorsko-goranske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Šibensko-kninske županije i Grada Zagreba, te je od svih Upravnih odjela zaprimila tražene spise. Svi gore navedeni upravni odjeli postupili su po dopisu Ministarstva, te ni u jednom slučaju osim predmetnog slučaja u Slavonskom Brodu nije postojala potreba nalaganja dostave istih rješenjem.

Kada se radi nadzor zakonitosti pojedinih akata, a sukladno Zakonu o gradnji, upravno tijelo je dužno Ministarstvu u svrhu provedbe nadzora dostaviti sve zatražene podatke, dokumente i izvješća, a u slučaju kada upravo tijelo ne postupi na gore opisani način poziva ga se rješenjem. Ministarstvo u slučaju ne postupanja Upravnog tijela po rješenju, isto tijelo na izvršenje može prisiliti novčanom kaznom o čemu se donosi rješenje. Jednom rječju, zakonom je propisana obveza ministra da upravlja radom Ministarstva te brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa.

U konkretnom slučaju Ministarstvu se obratila stranka – investitor u postupku izdavanja građevinske i uporabne dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežno poslovno-trgovačke djelatnosti iznoseći da radi nezakonitog postupanja prvostupanjskog tijela trpi znatnu materijalnu štetu, tražeći da Ministarstvo preispita da je li Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Gradu Slavonskom Brodu bitno povrijedio odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona na štetu investitora.

Iz odluke Ustavnog suda broj U-III B/1373/09 (NN 88/09) proizlazi da je Ustavni sud izjednačio pravomoćni akt za građenje (građevinsku dozvolu) s pravom vlasništva. Isto se može stranci oduzeti samo ako je isto u interesu Republike Hrvatske te ukoliko je prethodno plaćena puna tržišna vrijednost nekretnine investitoru vezano za legitimna očekivanja.

Sukladno svemu navedenom, Ministarstvo je zatražilo predmetne spise na uvid. Grad Slavonski Brod nije dostavio tražene spise. Službenica koja duži spis uporabne dozvole iznijela je da po nalogu pročelnika ne može dostaviti spis predmeta na uvid Ministarstvu, ali da Ministarstvo može izvršiti uvid u spis u prostorijama Upravnog odjela. Navedeno postupanje, što potvrđuje i dopis pročelnika, je protivno Zakonu o gradnji, radi čega je rješenjem naložena dostava spisa. Postavlja se pitanje čega se Grad Slavonski Brod i nadležni pročelnik boje ako su rješenja odnosno postupanja službenih osoba temeljena na zakonu.

Napominje se da je od strane investitora uložena žalba na rješenje o odbijanju izdavanja uporabne dozvole, ali i protiv rješenja prvostupanjskog tijela kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole te odgađa izvršenje iste kao i rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole. Zakon o općem upravom postupku propisuje da ako prvostupanjsko tijelo ne odbaci žalbu ili ne zamjeni pobijano rješenje novim bez odgode je dužno dostaviti žalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Dakle, u konkretnom slučaju, investitor koji je ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu, zatražio je pomoć državnih institucija u zaštiti svoga vlasništva, a u cilju izbjegavanja sudskih sporova za naknadu štete. Ministarstvo je dužno ispitati je li postupanje prvostupanjskog tijela na zakonu osnovano, a isto nema razloga za zabrinutost ako je postupalo u skladu sa zakonom. Ukoliko je postupanje prvostupanjskog tijela bilo protivno zakonu, u cilju omogućavanja pozitivne gospodarske klime, te izbjegavanja plaćanja izuzetno velikih iznosa za naknadu štete, država je po zakonu dužna poduzeti mjere koje joj stoje na raspolaganju te preispitati zakonitost postupanja, između ostalih i u navedenim predmetima.

Na kraju možemo ponoviti da je ministar Predrag Štromar „osobno“ potpisao zahtjev za provođenje upravnog nadzora zakonitosti postupanja Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda isključivo zato što mu je zakonom propisana obveza da upravlja radom Ministarstva te brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa, te u isključivom cilju utvrđivanja činjenica. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pozdravlja angažman svake nadležne institucije na utvrđivanju svih relevantnih činjenica, kao i svakog oblika odgovornosti svih osoba uključenih u konkretan slučaj, kažu u Ministarstvu.

Facebook Komentari