Vlada donijela Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Ad

Piše: Dražen Prša

Donošenjem novog dokumenta osigurava se nastavak u kreiranju multisektorske politike promicanja prava osoba s invaliditetom i izjednačavanja mogućnosti, s ciljem osiguranja većeg stupnja kvalitete života u zajednici za osobe s invaliditetom.

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Ministrica za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić istaknula je da se donošenjem novog dokumenta osigurava nastavak u kreiranju multisektorske politike promicanja prava osoba s invaliditetom i izjednačavanja mogućnosti, s ciljem osiguranja većeg stupnja kvalitete života u zajednici za osobe s invaliditetom.

Navela je da Strategija obuhvaća 16 strateških područja te je kroz 78 mjera razrađeno 199 aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvene institucije i organizacije civilnoga društva.

Za razliku od prethodne, pojasnila je ministrica, ova strategija sadrži mjerljivije pokazatelje temeljem kojih će se dobiti realniji prikaz provedbe zadanih mjera, te je u najvećoj mogućoj mjeri implementirana UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, kao i preporuke UN Odbora za prava osoba s invaliditetom.

Za provedbu mjera i aktivnosti u državnom proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 323.446.897,00 kuna, za 2018. godinu 347.241.359,00 kuna te za 2019. godinu sredstva u iznosu od 335.106.175,00 kuna.

Ministrica Murganić izvijestila je da je zadaća Nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je da je važno da javnost prepozna koliko Vlada i hrvatske institucije pridaju pozornosti pitanjima koja uključuju kvalitetniji život, veću integriranost i jednakost osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Predstavljajući Konačni prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa, premijer Andrej Plenković ocijenio je ovaj zakon važnim i zbog daljnjeg usklađivanja zakona s pravnom stečevinom Europske unije.

„Ovaj tekst je kvalitetno izbalansiran i dobra je podloga za kvalitetnije zakonodavstvo, što je jedna od važnijih zadaća ove Vlade“, rekao je.

Obrazlažući Prijedlog zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU), ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić podsjetio je da je Agencija za mobilnost i programe Europske unije osnovana 2007. godine, Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, kao javna ustanova u čijoj je nadležnosti provedba programa Europske unije za obrazovanje i mlade.

Pojasnio je da je postojeći Zakon o Agenciji potrebno temeljito izmijeniti zbog značajnog proširenja djelatnosti Agencije, kao i zbog usklađivanja s relevantnim uredbama Europske unije.

Osnovana pitanja koja se uređuju novim zakonom su: proširenje opisa djelatnosti, redefiniranje ustroja i tijela Agencije sukladno novoj generaciji programa Unije i ostalih međunarodnih programa koje Agencija provodi te usklađivanje s Uredbom uspostavljanja programa Erasmus+.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agenciji je od 2007. godine u nadležnost dodijelilo niz dodatnih programa, mreža i inicijativa iz područja obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te je značajno proširena njezina djelatnost.

Tako joj je u nadležnost pridijeljena, kako je kazao ministar, provedba regionalnog programa mobilnosti u visokom obrazovanju CEEPUS, odnosno Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije, te operativna provedba bilateralnih sporazuma za područje visokoškolske suradnje, kao i promicanje visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu.

Naveo je da Agencija ustrojava i veći dio nacionalne potporne strukture za novi okvirni program EU-a za istraživanje i razvoj Obzor 2020. te u siječnju 2014. godine postaje akreditirana nacionalna agencija za program Erasmus+, novi program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Hrvatskom saboru upućen je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama. Predsjednik Vlade kazao je da je riječ o još jednom usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije, gdje se jača transparentnost sustava državnih potpora.

Državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić izvijestio je da se ovim Konačnim prijedlogom zakona dodaju odredbe o transparentnosti državnih potpora te se dopunjuje postojeća odredba u dijelu koji se odnosi na registar državnih potpora. Postizanje transparentnosti, kazao je, odnosi se na obvezu države članice Europske unije da na jednoj mrežnoj stranici objavi podatke o programima i pojedinačnim državnim potporama, pojedinačnim državnim potporama koje premašuju iznos od 500.000 eura te ostale propisane podatke.

S obzirom na ovlasti Ministarstva financija iz postojećeg Zakona o državnim potporama, mrežna stranica na kojoj će se objavljivati podaci o programima i pojedinačnim državnim potporama bit će mrežna stranica Ministarstva financija.

Državni tajnik Tufekčić pojasnio je da se ovim Prijedlogom zakona mijenjaju i odredbe Zakona o državnim potporama o sadržaju registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, tako da se obuhvat registra proširuje te se olakšava njegovo korištenje.

Već je Zakonom o državnim potporama određeno ustrojiti ovaj registar te je započela njegova upotreba od strane Ministarstva financija te davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti.

„Na ovaj će se način postići potpuna transparentnost dodijeljenih državnih potpora što će u konačnici utjecati i na jačanje učinkovitosti i utroška javnih sredstava putem državnih potpora“, istaknuo je.

Vlada je na sjednici usvojila Prijedlog strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Dunja Magaš kazala je da se ključnim razlozima za izradu nove strategije ističu pojave i procesi uočeni praćenjem stanja u prostoru, kao i značajne promjene u međunarodnom kontekstu u odnosu na razdoblje u kojem je usvojena prethodna Strategija iz 1997. godine.

Navela je da je postupku izrade strategije provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a nadležna ministarstva, državne upravne organizacije, županijski zavodi za prostorno uređenje i druga javnopravna tijela dostavila su svoj zahtjev i relevantne podatke te je u skladu s posebnim propisima proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i glavna ocjena prihvatljivosti strategije za ekološku mrežu.

„U cilju uravnoteženog i održivog razvoja podizanjem kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su: afirmacija policentričnosti, ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja, očuvanje identiteta hrvatskog prostora, korištenje prednosti geoprometnog položaja, održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava, povezivanje s europskim prostorom, integrirani pristup prostornom uređenju i aktivna prilagodba dinamici promjena“, kazala je.

Na kraju, važnim je ocijenila i upute koje strategija daje za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja, od razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, preko uređivanja i usklađivanja prostornih evidencija, do izrade planova nove generacije.

„Sve to potrebno je provesti u cilju jednoznačne planerske prakse, informatičkog povezivanja baze podataka katastra, zemljišne knjige, e-dozvole i planova nove generacije, što će pozitivno utjecati na investicijsku klimu i poslovno okruženje“, zaključila je.

Donesena je i Odluka o financiranju projekta “Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok“. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izvijestio je da će se donošenjem Odluke osigurati sredstva za financiranje prihvatljivih troškova Projekta „Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok“, koji su procijenjeni na iznos od 80.840.824,00 eura ili 614.390.261,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, a koja će osigurati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture do pozitivnog okončanja cjelokupnog postupka dodjele sredstava iz fondova EU. Kazao je da se projekt planira financirati u razdoblju od 3 godine od ugovaranja, te kako je u isto vrijeme HŽ Infrastruktura dužna osigurati sredstva za plaćanje PDV-a i sredstva za neprihvatljive troškove vezane uz provedbu projekta, u iznosu od 20,9 milijuna eura. Po završetku modernizacije, rekao je ministar, brzim vlakovima trebat će 50, a putničkim 30 posto manje vremena za prelazak dionice Zaprešić – Zabok.

Prihvaćen je Nacrt Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna te je ovlaštena ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora.

Dana je suglasnost Krapinsko-zagorskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 15.300.000,00 kuna, na rok otplate od trinaest godina, a sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje Područne škole u Martinišću i dovršetka izgradnje sportske dvorane pri Osnovnoj školi Durmanec.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine te je izmijenjena Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad 12. konvencijom hrvatskih izvoznika i 10. dodjelom nagrada „Zlatni ključ” najboljim izvoznicima, koje će se održati u Zagrebu, 12. lipnja 2017. godine. „Trebamo podržavati hrvatske izvoznike jer oni su bitni za hrvatsko gospodarstvo“, istaknuo je predsjednik Vlade.

Prihvaćeno je i pokroviteljstvo nad 23. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika, kao i nad turnirom WTA Bol Open 2017., koji će održati u Bolu na Braču, od 5. do 11. lipnja 2017. godine.

Facebook Komentari