Program Vlade Andreja Plenkovića s četiri temeljna cilja i pet stupova ekonomske politike

Predsjednik HDZ-a i mandatar Andrej Plenković predstavio je u utorak stranačkim kolegama kandidate za ministre u novoj vladi. U Saboru će danas biti održano glasovanje o povjerenju Plenkovićevu timu koji bi Hrvatsku trebao voditi sljedeće 4 godine.

Sastav i program Plenkovićeve Vlade objavljen je noćas na stranicama Sabora.

Ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta, stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, zaustavljanje iseljavanja i demografskih obnova i društvena pravednost i solidarnost temeljni su ciljevi Vlade Republike Hrvatske do 2020. godine, stoji u programu Vlade koje je Andrej Plenković dostavio Saboru. Program ima 12 poglavlja i objašnjava što sve planiraju provoditi po ministarstvima.

Četiri temeljna cilja

Vlada Republike Hrvatske u mandatu 2016. – 2020. godine provodit će politiku s ciljem ostvarenja vizije napredne i uspješne Hrvatske, prosperitetne i uređene države jednakih mogućnosti za sve koji svojim radom žele zajednički prosperitet, navodi se u dokumnetu.

Temeljni su ciljevi Vlade Republike Hrvatske do 2020.:

ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta

ostvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta

zaustavljanje iseljavanja i demografska obnova

društvena pravednost i solidarnost

U mandatu 2016. – 2020. Vlada Republike Hrvatske svoju gospodarsku i razvojnu politiku temeljit će na izgradnji poticajnog, jednostavnog i sigurnog poslovnog okruženja u kojemu je privatni sektor nositelj ekonomskoga razvoja, a država jamči provedbu načela društvene solidarnosti, partnerstva i socijalne osjetljivosti. Vlada Republike Hrvatske izradit će bilancu nacionalnog bogatstva i Strategiju nacionalnog održivog razvoja kojom će definirati prioritete za dugoročni opstanak, razvoj, prosperitet i sigurnost države za srednjoročni i dugoročni razvoj Hrvatske.

Vlada će organizirati uspostavu glavnog koordinacijskog tijela za izradu Strategije.

U cilju pružanja objektivnih i nezavisnih preporuka o pitanjima ekonomske politike temeljem ekonomskih analiza te empirijskih studija, Vlada Republike Hrvatske osnovat će ekonomski savjet koji će sačinjavati eminentni ekonomski stručnjaci, a koji će imati savjetodavnu ulogu. Poduzetnici, posebno mikro, mali i srednji, te obrtnici i izvoznici kralježnica su gospodarstva.

Sljedećih dvanaest mjeseci ključni su za pokretanje promjena i za razvojni skok koji je Hrvatskoj nužno potreban.

Pet osnovnih stupova

Pet je osnovnih stupova na kojima će Vlada posebno raditi sa svrhom razvoja poduzetništva.

Prvo, Vlada će provesti cjelovitu poreznu reformu i olakšati uvjete poslovanja poduzetnicima i ulagačima. Nakon sveobuhvatne analize poreznog sustava, koja je izrađena u suradnji sa stručnjacima, Vlada će predstaviti prijedloge promjena u poreznom sustavu. Porezni sustav proteklih godina bio je podložan brojnim izmjenama što dovodi do nesigurnosti i odbija ulaganja. Cjelovita reforma stoga je usmjerena na pojednostavljenje i dugoročnu stabilnost poreznog sustava, ali i na porezno rasterećenje koje će ovisiti o fiskalnim mogućnostima. Kroz daljnje smanjenje neporeznih davanja dodatno će se rasteretiti građane, poduzetnike i obrtnike, a mjerama koje se odnose na poslovno okruženje pojednostavit će se postojeći regulatorni zahtjevi, smanjiti troškovi uklanjanjem prepreka ulasku u pojedine sektore, te će se spriječiti uvođenje novih administrativnih opterećenja. Svim navedenim mjerama Vlada će stvoriti poticajno okruženje i vratiti povjerenje domaćih i inozemnih ulagača te Hrvatsku učiniti poželjnom destinacijom za poduzetništvo, investicije i zapošljavanje. Neaktivna državna imovina bit će stavljena u funkciju gospodarstva, u korist poduzetničkih ideja i na korist općina, gradova i županija, a za potrebe izgradnje novih poduzetničkih potpornih institucija. Javna poduzeća proći će temeljito poslovno i financijsko restrukturiranje uz stručne uprave koje će imati jasno definirane ciljeve temeljem kojih će se mjeriti njihova uspješnost u radu.

Drugo, konkretnim mjerama Vlada će ulagati u generatore rasta. Identificirane su djelatnosti s najvećim potencijalom rasta na koje će se Vlada posebno usmjeriti. Jedan od najvećih potencijala rasta ima poljoprivreda i zato će neiskorištene poljoprivredne površine biti stavljene u funkciju prema jasno utvrđenim kriterijima. Veliki je prostor za rast i u turizmu u kojem se prihodi mogu udvostručiti ulaganjem u smještajne kapacitete, širenjem ponude i produljenjem sezone. Industrija je također godinama zanemarivana unatoč potencijalu za rast koji imaju mnoge njezine grane. Vlada će osobito poticati hrvatske izvoznike koji daju veliki doprinos gospodarskom razvoju zemlje. Hrvatski model gospodarskog rasta uz investicije treba se bazirati na izvozu. Ključno je raditi na dizanju konkurentnosti u svim sektorima, a posebice izvoznom. Vlada će poticati domaću proizvodnju, te proizvođačima osigurati cjenovno prihvatljive i dostupne sirovine i energiju, obrazovanu radnu snagu, dobru prometnu povezanost, brzu i učinkovitu administraciju i povoljne izvore financiranja.

Treće, Vlada će poduzimati mjere u cilju povećanja učinkovitosti institucija. To uključuje pojednostavljenje pravila i ubrzanje rada administracije i sudova. Digitalizacija svih procesa, e-usluge, povezivanje svih tijela državne uprave, a kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu bit će u fokusu djelovanja Vlade. Cilj je uspostaviti jedinstven način komunikacije s tijelima državne uprave. Svatko će u bilo kojem trenutku putem interneta moći vidjeti u kojoj je fazi rješavanja njegov predmet. Vlada će djelovati u smjeru jačanja neovisnosti pravosuđa, povećanja pravne sigurnosti i učinkovitosti pravosudnog sustava. Skratit će se trajanje sudskih postupaka i smanjiti broj neriješenih predmeta rasterećivanjem sudova prenošenjem ovlasti na druga tijela.

Četvrto, Vlada će nastaviti jačati održivost javnih financija jer je stabilnost javnih financija temelj trajnog ekonomskog rasta, ali i ukupne ekonomske stabilnosti. To znači daljnje smanjivanje proračunskog deficita koje će rezultirati u snižavanju udjela duga u BDP-u i općenito omogućiti smanjivanje troška kamata koje danas proračun plaća na javni dug. Na ovaj način Hrvatska će izaći iz procedure prekomjernog deficita, ali i nastaviti voditi održivu, razumnu i uravnoteženu fiskalnu politiku koja će osigurati trajno smanjivanje tereta duga i povratak kreditnog rejtinga na razinu investicijskog. Unaprjeđivanje uspješnosti korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova trajna je zadaća Vlade i svih državnih institucija. Na isti način trajna je zadaća svih državnih institucija da pripremaju projekte, koriste i promoviraju sve druge europske izvore financiranja, uključujući i Europski fond za strateška ulaganja. U poticajnim uvjetima snažnijega gospodarskog rasta, uz racionalno upravljanje javnim financijama i istovremeno očuvanje socijalne pravednosti i zaštite najugroženijih slojeva stanovništva, cilj je Vlade do 2020. imati uravnotežen proračun opće države, a javni dug smanjiti za 10 postotnih bodova.

Peto, Vlada će provesti reformu obrazovnog sustava, polazeći od temeljne zadaće naobrazbe kao oblikovanja i izgradnje cjelovite i slobodne osobe, s nastojanjem da ga osuvremeni kako bi odgovorio na potrebe društva i gospodarstva. Hrvatskoj je potreban obrazovni sustav koji će mladima omogućiti učenje, razmišljanje i prilagođavanje stalnim promjenama i novim okolnostima. Obrazovni sustav te istraživanje i znanost bit će slobodni i otvoreni, a razvijat će se u povezanosti s gospodarstvom. Vlada će provoditi sustavne mjere kako bi povećala ukupnu konkurentnost, a posebno unaprijedila područje inovacija.

Ovo je pet ključnih područja na kojima će Vlada temeljiti ekonomsku politiku, a mjere će se provoditi i u ostalim područjima jer su sva međusobno povezana. Vlada će posebnu pozornost posvetiti uključivanju Hrvata izvan Hrvatske u gospodarske, društvene i političke procese. Vlada će stvoriti društveno ozračje koje u raznolikostima vidi izvor snage za promjene u društvu i gospodarstvu; društvo pravednosti u kojemu će se vratiti dostojanstvo radu, radnicima osigurati sigurnost i stabilnost, a građanima koji žive u siromaštvu i socijalno su isključeni osigurati život dostojan čovjeka, piše N1.

Facebook Komentari