Europski sud je ponovno utvrdio da su dioničarima Croatia Banke povrijeđena ljudska prava

Foto: Ured zastupnika RH pred ESLJP-om

Europski sud je ponovno utvrdio da su dioničarima Croatia Banke povrijeđena ljudska prava, javlja Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Dana 11. lipnja 2024. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu u predmetima Vlašić i Lastrić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da su podnositeljima povrijeđena vlasnička prava zajamčena člankom 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) te pravo na pristup sudu i pravo na suđenje u razumnom roku, zajamčeno čl. 6. Konvencije.

Prigovori podnositelja odnosili su se na Odluku Vlade Republike Hrvatske od 23. rujna 1999. o sanaciji i restrukturiranju Croatia banke d.d. Zagreb kojom su povučene i poništene dionice podnositelja zahtjeva ili njihovih prednika.

Europski sud se pozvao na svoju raniju presudu u predmetu Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske (od 19. studenog 2020., zahtjev br. 1920/14) i utvrdio da miješanje u vlasništvo podnositelja nije bilo popraćeno dostatnim postupovnim jamstvima protiv proizvoljnosti, da podnositelji nisu imali mogućnost učinkovito osporiti Odluku Vlade pred domaćim sudovima, te da su domaći postupci prekomjerno trajali.

Podnositeljici zahtjeva u predmetu Vlašić Europski sud je dosudio 4,850 EUR, a podnositeljima zahtjeva u predmetu Lastrić 3,750 EUR na ime nematerijalne štete te ukupno 2,130 EUR na ime troškova svim podnositeljima. Zahtjeve podnositelja za naknadu materijalne štete u visini vrijednosti njihovih dionica, Europski sud je odbio zbog mogućnosti podnositelja da zatraže ponavljanje postupka pred domaćim sudom.

Ova presuda je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Share This Article