Povjerenstvo: Nema pokretanja postupka protiv Pupovca zbog pisanja njegove životne partnerice

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu Nataše Novaković, kao predsjednice Povjerenstva, te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. i 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZSSI), temeljem vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Milorada Pupovca, zastupnika u Hrvatskom saboru, na 86. sjednici, održanoj 22. svibnja 2020.g., donosi sljedeću:

ODLUKU

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Milorada Pupovca, zastupnika u Hrvatskom saboru, neće se pokrenuti, s obzirom da navodi iz zaprimljene prijave vezano uz pisanje novinskih članaka autorice ………….., dužnosnikove životne partnerice, ne upućuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a počinjenu od strane navedenog dužnosnika.

Obrazloženje

Povjerenstvo je 23. prosinca 2019. zaprimilo anonimnu prijavu mogućeg sukoba interesa podnesenu protiv dužnosnika Milorada Pupovca, zastupnika u Hrvatskom saboru, koja je zaprimljena u knjizi ulazne pošte Povjerenstva pod brojem: 711-U-4315-P-362/19-01-5, povodom koje se vodi predmet broj P-362/19.

U prijavi podnositelj u bitnom, pozivajući se na odredbe članka 5. ZSSI-a, navodi da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti. Povezane osobe u smislu ovog Zakona su osobe navedene u stavku 2.članka 4. te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s dužnosnikom.

Nadalje navodi da se novinarka Jutarnjeg lista …………, bračni drug dužnosnika Milorada Pupovca, zastupnika u Hrvatskom saboru i koalicijskog partnera HDZ-a često u svojim člancima bavi postupanjem i odlukama izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti.
Imajući na umu da je dužnosnicima po članku 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, zabranjeno koristiti položaj dužnosnika utjecajem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, kako bi postigli osobni probitak ili povezane osobe, neku povlasticu ili pravo ili na drugi način interesno pogodovali, drži da je Povjerenstvo dužno ispitati je li dužnosnik Milorad Pupovac u sukobu interesa zbog moguće povrede načela djelovanja propisanih člankom 5. ZSSI-a.
Podnositelj navodi da se radi o potencijalnom sukobu interesa nastalog putem povezane osobe, bračnog druga dužnosnika u koju svrhu se dostavljaju neki od objavljenih članaka: 10. kolovoza 2018., stranica 10, 4. kolovoza 2019., stranica 5, 11. listopada 2019., stranica 7, 4. prosinca 2019., stranica 5.

Podnositelj smatra da sadržaj označenih članaka odražava pokušaj utjecaja na odluke sudbene, izvršne i zakonodavne vlasti, posebno na prvostupanjske sudove i primjer je za tu svrhu neprimjerenog korištenja medija.

Ističe da iz članka 6. Zakona o sudovima jasno proizlazi da je zabranjen svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, posebno svaki oblik prisile prema sucima, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja na način suprotan načelima demokratskog društva, a koje ima za svrhu utjecaj na tijek i ishod sudskih postupaka. Uplitanje politike u pravosuđe narušava diobu vlasti i uz to vladavinu prava. Suci trebaju izbjegavati donošenje odluka u skladu sa političkim preferencijama. Članak od 12. prosinca 2019, strana 3, ima u vrijeme izborne kampanje svrhu koju nije potrebno komentirati, slijedom čega navodi da očekuje od Povjerenstva da u skladu sa zakonskim ovlastima pokrene postupak radi utvrđenja nalazi li se imenovani dužnosnik u sukobu interesa putem njemu interesno povezane osobe koja piše navedene članke.
U prilogu prijave podnositelj je dostavio novinske isječke članaka autorice …………….. naslova: „Stav Visokog prekršajnog suda: Svako javno „za dom“ je prekršaj“, „Preokret na Visokom sudu“, „Suđenje županu opet na početku?“, „“Za dom spremni“ je kažnjiv i u pjesmi „Čavoglave““, „Za pravobraniteljicu, uz sadašnju, natječu se poznata sutkinja i zaposlenica Vlade“.

Sukladno članku 39. stavku 1. ZSSI-a Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.
Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 3. ZSSI-a propisano je kako su zastupnici u Hrvatskom saboru dužnosnici, stoga je Milorad Pupovac na temelju obnašanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.
Uvidom u Registar dužnosnika koji ustrojava i vodi Povjerenstvo, utvrđeno je da Milorad Pupovac dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnaša od 14. listopada 2016. u svom trećem mandatu, dok je istu dužnost u prethodna dva mandata obnašao od 22. prosinca 2011. do 28. prosinca 2015. te od 28. prosinca 2015. do 14. listopada 2016.

Člankom 2. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javne dužnosti ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa. Sukob interesa definiran je kao situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe ili se osnovano može smatrati da utječe ili kada privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti.

Člankom 4. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da je član obitelji dužnosnika u smislu tog Zakona bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika. Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu tog Zakona članovi obitelji dužnosnika iz članka 4. stavka 2. ZSSI-a te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom.

Člankom 5. ZSSI-a propisana su načela djelovanja dužnosnika kojih su se dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti dužni pridržavati. Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.
Povjerenstvo je u svrhu stjecanja vlastitih saznanja te donošenja odluke o tome postoje li okolnosti koje ukazuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a izvršilo uvid u dostavljene javno dostupne novinske članke, kao i u dostavljena Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika Milorada Pupovca.

Uvidom u izvješće o imovinskom stanju koje je dužnosnik Milorad Pupovac podnio 23. siječnja 2020. (a koje u dijelu bračnog druga/životnog partnera stoji nepromijenjeno) utvrđeno je da je kao životnu partnericu naveo …………….., zaposlenu u trgovačkom društvu Hanza Media d.o.o.

Povjerenstvo nakon čitanja navedenih novinskih članaka zaključuje kako niti u jednom od njih novinarka, autorica članaka, nije iznosila svoje osobno mišljenje, stav ili zaključke iz kojih bi se dalo zaključiti kako je u člancima sadržano nešto više od činjeničnog stanja koje se odnosi na temu o kojoj je pisala. Povjerenstvo, također, utvrđuje, kako je odluka o tome što će i na koji način pisati u određenom članku isključivo odluka nje i izdavačke kuće u kojoj je zaposlena.
Na kraju je za napomenuti da, kako sudbena, tako i izvršna i zakonodavna vlast imaju svoje mjere i mehanizme prema onima koji pokušaju utjecati na bilo koji od oblika vlasti.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje kako nema elemenata iz kojih bi proizlazilo da je u postupanju dužnosnika Milorada Pupovca, a vezano uz navedene novinske članke autorice ………………, životne partnerice dužnosnika, došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a te je donesena je odluka kao što je navedeno u izreci ovog akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Nataša Novaković, dipl. iur.

Facebook Komentari