AZTN kaznio Kaufland s 1.100.000 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi; Pokrenut postupak protiv Spara

AZTN je zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) kaznio KAUFLAND HRVATSKA k.d., (dalje: Kaufland) s 1.100.000,00 kuna. AZTN je protiv Kauflanda po službenoj dužnosti pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sadržaja i načina provedbe ugovora koji je Kaufland sklopio s dobavljačem. Konkretno, AZTN je utvrdio kako ugovor koji je Kaufland sklopio s dobavljačem ne sadrži odredbu o trajanju ugovora kojom bi na jasan i nedvosmislen način bilo određeno trajanje ugovora, što je protivno odredbama ZNTP-a i predstavlja nepoštenu trgovačku praksu.

AZTN je uvidom u ugovor koji je dobavljač sklopio s Kauflandom, utvrdio da je Kaufland s tim dobavljačem ugovorio rabat za isporuku na centralno skladište, unatoč odredbi ZNTP-a koja uređuje da na mjestu isporuke svi rizici i odgovornosti za poljoprivredni ili prehrambeni proizvod prelaze na trgovca i činjenici da Kaufland ima samo jedno mjesto isporuke – centralno skladište te da troškove prijevoza do ugovorenog mjesta isporuke snosi dobavljač. Na taj način je Kaufland u stvari ugovorio naplatu naknade za dostavu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke, ugovorio naplatu naknade za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, kao i ugovorio naplatu naknade za usluge koje nisu pružene dobavljaču, što je protivno odredbama ZNTP-a i predstavlja nepoštenu trgovačku praksu. Naime, svoje troškove koje Kaufland treba snositi nakon isporuke proizvoda na centralno skladište, primjerice prijevoza do pojedinih prodajnih mjesta Kauflanda i postupanja s proizvodima nakon isporuke, prebačeni su na dobavljača.

Utvrđene povrede u ovom postupku trajale su u razdoblju od 1. travnja 2018. do 30. svibnja 2019.

Sve opisane povrede predstavljaju teške povrede ZNTP-a za koje se pravnoj osobi može izreći upravno–kaznena mjera do najviše 3.5 milijuna kuna, a trajale su dulje od godine dana. AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača te utvrđene olakotne okolnosti, Kauflandu izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 1.100.000,00 kuna. Tom upravno-kaznenom mjerom ostvarit će se cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a i to ne samo u odnosu na Kaufland već i na sve druge trgovce, otkupljivače ili prerađivače.

AZTN je radi otklanjanja utvrđenih povreda zabranio Kauflandu svako daljnje prethodno opisano postupanje te mu naložio da u primjerenom roku dostavi dokaz o usklađenju sada važećeg ugovora, kojim će jasno i razumljivo odrediti trajanje ugovora u skladu s ZNTP-om te da u sada važećem ugovoru briše odredbu o rabatu za isporuku na centralno skladište, piše AZTN.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/UPI-034-032018-04006.pdf

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca SPAR Hrvatska d.o.o.

AZTN je u okviru svojih ovlasti pokrenuo upravni postupak u smislu odredaba ZNTP-a protiv trgovca SPAR Hrvatska d.o.o.

Povod za pokretanje upravnog postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je predstavka jednog podnositelja, čiji je sadržaj ukazivao da postoje indicije za pokretanje postupka u smislu odredaba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP).

Pri tome je potrebno istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je AZTN obvezan u postupku, na temelju dokaza, utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, koje ili potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka ili na temelju kojih je moguće postupak obustaviti.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Facebook Komentari