Lex Franak: Pokretanje oglednog postupka na Vrhovnom sudu za ništetnost CHF kredita

Građanska incijativa Lex Franak je izradila novi Prijedlog za pokretanje oglednog postupka na Vrhovnom sudu.

Frankerice i Frankeri,

Građanska incijativa LEX FRANAK je izradila novi Prijedlog za pokretanje OGLEDNOG POSTUPKA RADI RJEŠENJA PITANJA VAŽNOG ZA JEDINSTVENU PRIMJENU PRAVA koji je od rujna 2019. u primjeni u Republici Hrvatskoj i propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku sukladno odredbama iz glave 32 . b. čl. 502.i. do čl. 502. n. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 – dalje u tekstu: ZPP).

Pokretanje novog prijedloga za pokretanje OGLEDNOG POSTUPKA RADI RJEŠENJA PITANJA VAŽNOG ZA JEDINSTVENU PRIMJENU PRAVA potrebno je iz više razloga, a ponajprije da bi Vrhovni sud Republike Hrvatske donio svoj stav o pitanju bitnom za jedinstvenu primjenu prava, osiguranje pravne sigurnosti i vladavinu prava u RH, a to je, pitanje svih pitanja koje se u Hrvatskoj postavlja već dugi niz godina kad su u pitanju nepošteni krediti i ugovori o kreditu vezani uz chf valutu, te da bi se korisnici tih nepoštenih kredita napokon obeštetili, i najbitnije, da bi hrvatski sudovi tumačili nacionalno pravo u duhu EU i njezine pravne stečevine (prakse EU suda) :

DA LI JE UGOVOR O KREDITU VEZAN UZ VALUTNU KLAUZULU CHF NIŠTETAN U CIJELOSTI………..?

U tom smislu, Građanska incijativa LEX FRANAK je uložila dodatan napor kako bi i na taj način, dakle koristeći „alat“ oglednog postupka koji je Republika Hrvatska propisala ZPP-om, pokušala dobiti odgovor na to pitanje od Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Naime, vjerujemo da vam je poznato i to da je Građanska inicijativa LEX FRANAK u kolovozu 2019. javnosti po prvi puta u povijesti Republike Hrvatske predstavila Prijedlog Zakona o ništenosti ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) koji je izradila i kojim je također nastojala pomoći u rješenju ovog dugogodišnjeg problema kojim bi se napokon riješio problem 125.000 nepoštenih CHF kredita, a ljudi pravično obeštetili.

Prema članku 502.j ZPP ogledni postupak je moguće pokrenuti ako je na nekom sudu podnesen veći broj tužbi u sličnim sporovima ili se njihovo pokretanje očekuje u kraćem razdoblju, a rješenje kojih tužbi ovisi o pitanju važnom za jedinstvenu primjenu prava.

Prema našim saznanjima na općinskim sudovima u RH je dosada pokrenuto oko 100-tinjak tužbi za ništetnost ugovora o kreditu vezanog uz CHF valutu.
Prijedlog za pokretanje oglednog postupka može se pokrenuti nakon održavanja pripremnog ročišta, a do zaključenja prethodnog postupka.

U ovom slučaju, dakle, ovaj prijedlog za pokretanje oglednog postupka mogu podnijeti svi oni koji su tužili banku da je s njima sklopila ništetne ugovore o kreditu vezane uz valutnu klauzulu CHF i to svi oni čiji se parnični postupci nalaze u fazi pripremnih ročišta (najčešća prva dva ročišta), odnosno do zaključenja prethodnog postupka.

Također, vjerujemo da znate, kako je posebnost ovog prijedloga za pokretanje oglednog postupka RADI RJEŠENJA PITANJA VAŽNOG ZA JEDINSTVENU PRIMJENU PRAVA činjenica da bi se u slučaju pozitivnog ishoda, u koji ishod na Vrhovnom sudu Repuplike Hrvatske ne sumnjamo, odnosila na sve kredite vezane uz CHF valutu bez obzira da li se radi o konvertiranim, nekonvertiranim, prodanim trećim osobama, blokiranim, ovršenim i dr. ..

Tko može i što je potrebno učiniti za pokretanje oglednog postupka?

TKO?

1. Svi oni koji su Hrvatskoj tužili banku za ništetnost cijelog CHF ugovora
2. Ako vam se parnični postupak na općinskom sudu nalazi u fazi pripremnih ročišta, znači ukoliko nije zaključen prethodni postupak
3. Vaši odvjetnici ili vi ispunite svoje podatke, ime prezime, adresu, OIB, broj predmeta, ime i OIB tuženika – banke, naziv suda i adresu kojem podnosite prijedlog, datum podnošenja prijedloga i vaš potpis ili vašeg odvjetnika

ŠTO?

1. Prijedlog za pokretanje oglednog postupka neka elektoničkim putem podnesu Vaši odvjetnici kao posebni podnesak pozivajući se na već postojeći broj ( P- ) vašeg pokrenutog predmeta
2. S obzirom da sudovi imaju poseban režim rada zbog pandemije COVID-19, potrebno je putem e-komunikacije za koje vaši odvjetnici imaju posebno izdane certifikate i mogu staviti elektronički potpis poslati ovaj prijedlog
3. Prijedlog za pokretanje oglednog postupka nemojte slati običnim e-mail-om ili poštom preporučeno, već upravo putem navedene e-komunikacije

Dokument možete u cijelosti preuzeti sa grupe Građanska inicijativa LEX FRANAK

https://www.facebook.com/groups/1054684984597217/files/

Facebook Komentari