Aleksić objasnio kako je opljačkan u CHF i u konverziji: Goranov kredit s konverzijom i bez konverzije

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić objasnio je na som primjeru kako nije obeštećen konverzijom CHF kredita.

“Glavna teorija banaka jest da smo konverzijom izjednačeni s euro dužnicima, i što sad više imamo tražiti.

Drage banke, i dragi “pravni stručnjaci” koji zagovarate banke, ta činjenica nije bitna.

Bitno je samo ono što iznosim u nastavku, u priči o dva Gorana.

Goran Aleksić koji je konvertirao kredit platio je do veljače kada je prijevremeno otplatio kredit ukupno 514.000 kuna banci.

Da ga nije konvertirao, i da ga je otplatio prijevremeno u veljači, i da je dobio obeštećenje na koje ima pravo, Goran Aleksić koji nije konvertirao platio bi banci ukupno 619.000 kuna u veljači, dobio bi natrag na sudu 215.000 kuna te bi na kraju banci platio ukupno 404.000 kuna.

Goran koji jest konvertirao mora biti doveden u poziciju da je platio 404.000 kuna banci nakon otplate kredita, jer nije on zaslužio nikakvu kaznu zbog toga što je konvertirao kredit time da mu sud ne da pravo na obeštećenje. Stoga, i Goran koji je konvertirao ima pravo na obeštećenje u iznosu 110.000 kuna, čime dolazi u istu poziciju kao onaj koji nije konvertirao. Nakon što obojica dobiju obeštećenja, na kraju su obojica nakon otplate kredita platili banci po 404.000 kuna za kredit koji je na početku iznosio 310.000 kuna.

Banka je zaradila u oba slučaja, i to potpuno jednako, budući da je u oba slučaja na jednak način oštetila Gorana.

Na slici je to zorno prikazano.

No, da ne bi bilo nedoumica, sve ću još sažeto objasniti.

Prvi stupac prikazuje Gorana koji je konvertirao kredit koji je 2007. iznosio 310.000 kuna, i nije tužio pod pretpostavkom da nema pravo tužiti. Vidimo sljedeće:

1. Do dana prijevremene otplate plaćeno je 284.000 kuna banci.
2. U veljači 2016. plaćeno je još 230.000 kuna preostale glavnice prijevremeno.
3. Ukupno je banka dobila 514.000 kuna.

Drugi stupac prikazuje Gorana koji nije konvertirao kredit:
1. Do dana prijevremene otplate plaćeno je 284.000 kuna banci.
2. U veljači 2016. plaćeno je još 335.000 kuna preostale glavnice prijevremeno (230.000 kuna po početnom tečaju plus 105.000 kuna razlika tečaja).
3. Ukupno je banka dobila 619.000 kuna.

Treći stupac prikazuje Gorana koji nije konvertirao nakon dobivene presude:
1. Dobio je 110.000 kuna preplaćenih anuiteta i zateznih kamata.
2. Dobio je 105.000 kuna razlike tečaja za preostalu glavnicu kod prijevremene otplate.
3. Nakon toga dolazimo do konačnog obračuna gdje vidimo da je ukupno na kraju banka dobila 404.000 kuna, a ne 619.000 kuna koliko je plaćeno ukupno nakon prijevremene otplate, jer dotad nije presuđeno još uvijek u Goranovu korist.

Goran koji jest konvertirao kredit ima pravo na tužbu, jer mora na kraju platiti banci u lipu jednako kao Goran koji nije konvertirao kredit! Obojica nakon svojih presuda moraju biti dovedeni u jednako stanje plaćenog novca banci.

Naravno da je Goran koji nije konvertirao samo simulacija, ali ta simulacija služi da bismo usporedili isti kredit pod istim uvjetima s konverzijom, i bez konverzije. Dakle, drage banke i dragi “pravni stručnjaci” koji zagovarate pravo banaka – ne uspoređujemo CHF i euro dužnika, nego uspoređujemo CHF sa CHF-om u situacijama s konverzijom, i bez konverzije. Samo tako dolazimo do logičnog i jedinog mogućeg zaključka:
SVATKO TKO JE KONVERTIRAO KREDIT IMA PRAVO DOBITI PREPLAĆENE ANUITETE SA ZATEZNOM KAMATOM, KAO I PREPLAĆENU GLAVNICU NA TEMELJU RAZLIKE KONVERTIRANE GLAVNICE I STVARNE GLAVNICE PO POČETNOME OTPLATNOM PLANU!

Tvrdim da puno sudova priznaje takav način pristupa problemu! I tvrdim da puno sudaca smatra kako ogledni postupak NIJE RELEVANTAN za naše tužbe!

Nažalost, mrcvarenje po sudovima radi utvrđivanja konačne istine i dalje traje! Nećemo se pokolebati!

Pero Lončar, hvala za graf!”, napisao je Aleksić.

Facebook Komentari