Prvi ogledni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, po njemu će svi morati suditi u slučaju CHF

Vrhovni sud Republike Hrvatske zaprimio je 15. listopada 2019. prijedlog Općinskog suda u Pazinu za rješavanje pravnog pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava radi zauzimanja shvaćanja o tom pitanju. Dana 24. listopada 2019. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražio je od predsjednika svih prvostupanjskih sudova da ga obavijeste jesu li, i u kojem broju, pred tim sudovima pokrenuti takvi sporovi.

Prijedlog je objavljen na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Na taj način, po prvi put od stupanja na snagu Novele Zakona o parničnom postupku, dakle od 1. rujna 2019., omogućeno je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da u okviru OGLEDNOG POSTUPKA, unaprijed, zauzme pravno shvaćanje o pitanju koje je od odlučnog značenja za veći broj tužbi koje su u većem broju predmeta podnesene prvostupanjskim sudovima ili se njihovo podnošenje očekuje.

Ogledni postupak je unesen u Zakon o parničnom postupku kako bi omogućio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske ujednačavati sudsku praksu. Ujedno, postupci pred nižestupanjskim sudovima će se brže i lakše rješavati, čime će se osim veće pravne sigurnosti postići brže i jeftinije sudovanje, piše Vrhovni sud.

Naime, pazinski sud je zatražio da se utvrdi ništetnost konverzije. Procedura je takva da sada u roku od 15 dana općinski sudovi trebaju dostaviti podatke o sličnim predmetima, nakon čega će VSRH odlučiti o pokretanju oglednog postupka. U roku od 3-4 mjeseca VSRH će onda morati odlučiti jesu li konverzije CHF kredita u euro kredite ništetne, a temelj za tu ništetnost jest nepostojanje valutne klauzule CHF, a kada nečega nema, onda se to ništa niti ne može konvertirati, objasnio je slučaj zastupnik Snage Goran Aleksić.

Sessa mi je odgovorio ovako, ne prenosim točno, nego sažeto:

1. On će kao predsjednik VSRH uputiti suce da takve predmete uzimaju po potrebi prekoredno.
2. Za konkretne predmete koje sam mu naveo također će prenijeti vijećima da to ubrzaju.
3. O zastari je rekao da je stav trenutno takav da je sve starije od 5 godina prije podizanja tužbe u zastari, da je to pravna doktrina koja je opravdana, ali isto tako da postoje racionalni razlozi da se to promijeni. I rekao je da on u ovome trenutku ne može govoriti o rješenju problema, jer bi to bilo prejudiciranje presude.
4. On pretpostavlja da će ogledni postupak biti pokrenut, ali ne može to znati unaprijed.

Zaključio sam da nećemo jako dugo čekati na odgovore koji su nam izuzetno važni, napisao je Aleksić na fb-u o tom slučaju.

Facebook Komentari