Bitna presuda Suda EU: Ako ste tužlili banku, u ovom slučaju ovrha se mora prekinuti

Na Sudu EU donesena je nova velika i važna presuda. U jednomu slovenskom predmetu po pitanju ništetne valutne klauzule CHF, u kojemu je Addiko bank d.d. pokrenula ovrhu nekretnine pod hipotekom, Viši sud u Mariboru uputio je prethodno pitanje Sudu EU-a kojim traži utvrđenje usklađenosti slovenskog prava s pravom EU-a. Radi se o slučaju gdje je banka koja je tužena zbog nepoštene valutne klauzule CHF tražila ovrhu nekretnine zbog neplaćanja dospjelih dugova po kreditu.

Konkretni sud uputio je pitanje Sudu EU-a koje je glasilo:
„Imajući u vidu načelo djelotvornosti prava Unije, treba li Direktivu 93/13 tumačiti na način da je u ovršnom postupku sud koji odlučuje o prijedlogu za ovrhu dužan po službenoj dužnosti odbiti provođenje ovrhe zbog toga što neposredno izvršiv javnobilježnički akt (ovršna isprava) sadržava nepoštenu odredbu, u slučaju kad, kao u konkretnom slučaju, procesni sustav države članice sudu ne daje stvarnu mogućnost da (na prijedlog ovršenika ili po službenoj dužnosti) prekine ili odgodi ovrhu do donošenja konačne odluke o nedopuštenosti odredbe koja će biti donesena u parničnom postupku koji je ovršenik pokrenuo kao potrošač?”

Pojednostavljeno, slovenski sud je pitao treba li sud koji odlučuje o pokretanju ovrhe prekinuti ovrhu, i to bilo po zahtjevu potrošača, bilo po službenoj dužnosti, ako je potrebno prethodno utvrditi nepoštenost ugovornih odredaba. Jer, ukoliko bi se ovršila nekretnina, a naknadno bi se utvrdilo da je ugovor ništetan, ili je možda ništetna neka bitna ugovorna odredba, zbog koje je možda upravo i došlo do kašnjenja u plaćanju anuiteta, ovrhom nekretnine bi potrošač bio dodatno oštećen.

U skladu s time, Sud EU jasno je i nedvojbeno odlučio:
„Direktivu Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba s gledišta načela djelotvornosti tumačiti na način da joj se protivi nacionalni propis poput onoga iz glavnog postupka, na temelju kojeg nacionalni sud koji odlučuje o prijedlogu za ovrhu ugovora o hipotekarnom kreditu sklopljenog između trgovca i potrošača u obliku neposredno izvršivog javnobilježničkog akta, nema mogućnost, bilo na prijedlog potrošača ili po službenoj dužnosti, ispitati jesu li odredbe sadržane u tom aktu nepoštene, u smislu te direktive, i po toj osnovi odgoditi zatraženu ovrhu.“

Pojednostavljeno, Sud EU je odlučio da se ovršni postupak koji je banka pokrenula zbog neplaćanja anuiteta po hipotekarnom odnosno stambenom kreditu u kojemu su ugovorene nepoštene ugovorne odredbe, mora prekinuti sve dok se pravomoćno ne utvrdi nepoštenost ugovornih odredaba, bilo da će to utvrditi sam ovršni sud u ovršnom postupku, bilo da će to utvrditi parnični sud po tužbi potrošača protiv banke zbog nepoštene kamatne stope ili nepoštene valutne klauzule CHF. Naravno, u skladu s tom odlukom utvrdit će se tko je kome uistinu dužan nakon svega, a dodatno se može utvrditi da je upravo zbog nepoštenih ugovornih odredaba i došlo do kašnjenja u plaćanju, za što je odgovorna banka, a ne potrošač, pa zbog toga i sama ovrha nije niti osnovana, niti zakonita.

Savjetujemo svim odvjetnicima koji zastupaju potrošače u slučaju franak, u situaciji kada je potrošaču kredit otkazan i pod prijetnjom je ovrhe nekretnine, da svakako pozivanjem na presudu Suda EU C-407/18 zatraže prekid ovršnog postupka koji je eventualno pokrenut sve do završetka privatnoga sudskog spora pravomoćnom sudskom presudom, na temelju koje će se vjerojatno puno toga izmijeniti u korist potrošača odnosno da već u ovršnom postupku od suda traže utvrđenje ništetnosti, tim više što u Republici Hrvatskoj već postoje pravomoćne i obvezujuće presude iz spora kolektivne zaštite, pa je time i zadatak sudova znatno lakši, pošto su svi bitni sastojci ugovora o kreditu u švicarskim francima već utvrđeni ništetnim te je sasvim jasno da se na temelju takvih ništetnih ugovora ovrhe ne smiju provoditi.

Presuda se nalazi na linku:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215509&pageIndex=0&doclang=HR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7805767&fbclid=IwAR1o0ac8LAUYHld8l48ZvMEaNl1iqdtLnbplZr3BmLQkdScaTfqBgjaitj4

Za sve potrebne savjete svatko se može javiti Udruzi Franak, na mail:
pravo.udrugafranak@gmail.com

Facebook Komentari