Donesena prva pravomoćna presuda zbog promjene kamate kredita i valutne klauzule CHF za konvertirani kredit

Ad

Županijski sud u Osijeku potvrdio je presudu Općinskoga suda u Osijeku, Stalne službe u Valpovu, kojom je utvrđeno da su nepoštene i ništetne odredbe o valutnoj klauzuli CHF te o promjeni kamatne stope u konvertiranome CHF kreditu, koji je tužitelj ugovorio sa Splitskom bankom (danas OTP banka), piše Udruga Franak.

Nismo dugo čekali na pravomoćnu potvrdu da su u jednome ugovoru o kreditu ništetni i valutna klauzula CHF i promjenjiva kamatna stopa koja se mijenja odlukom banke. Budući da je već općepoznato u javnosti zašto je ništetna promjena kamatne stope, objasnit ćemo što je sud utvrdio vezano za ništetnu valutnu klauzulu CHF. Županijski sud u Osijeku potvrdio je presudu prvoga stupnja sljedećim obrazloženjima:

– Pravilno prvostupanjski sud utvrđuje da o valutnoj klauzuli tužitelj kao građanin nije puno znao, stavljajući njegovo nepoznavanje navedene materije u korelaciju prema banci, kao trgovačkom društvu koje se bavi kreditiranjem

– Navedeno je na tragu presude Visokog trgovačkog suda od 14. lipnja 2018. u kojoj je, između ostalog, utvrđeno da su banke povrijedile kolektivne interese i prava potrošača odnosno korisnika kredita, time što su zaključujući ugovore o kreditu (kao što je predmetni ugovor) koristile ništetne i nepoštene ugovorne odredbe u ugovorima ugovarajući švicarski franak kao valutu uz koju je vezana glavnica, a da prije zaključenja ugovora nisu kao trgovci potrošače u cijelosti informirali o svim potrebnim parametrima bitnim za donošenje valjane odluke, utemeljene na potpunoj obavijesti. Sve to je imalo za posljedicu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana.

Osim toga, sud na sljedeći način obrazlaže zašto konverzija nema utjecaj na ništetnost ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi:

– Pravilno je odlučio prvostupanjski sud, s obzirom da odredba čl. 5. toč. 2. Ugovora nije obnovljena odredbama Dodatka 1. Ugovora, u smislu odredbe čl. 145. st. 1. ZOO/05, kao i s obzirom na to da je obnova bez učinka ako je prijašnja obveza bila ništetna ili ugašena (čl. 148. st. 1. ZOO/05), a što je u konkretnom predmetu slučaj.

– Takvog je pravnog shvaćanja i ovaj sud, jer tzv. konverzija, odnosno potpisivanje Dodatka 1. Ugovora o kreditu između stranaka nije od značaja za postavljeni tužbeni zahtjev (utvrđenje ništetnosti odredbe čl. 5. toč. 2. Ugovora o kreditu), budući da se niti odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju (“Narodne novine” br. 102/15), a niti navedenim Dodatkom, izrekom ne spominje način rješavanja ugovornih odredbi kojim se ugovorima o kreditima s valutom CHF ugovarala promjenjiva kamatna stopa, kao što se ne spominje ni na koji način bi se trebala riješiti eventualna ništetnost tih odredbi što se tiče promjenjive kamatne stope.

Presuda je potpuno u skladu sa svime što je Udruga Franak dosad tvrdila vezano za prava potrošača nakon konverzije, i to je još jedno veliko ohrabrenje prije konačne odluke Vrhovnoga suda RH o našim pravima nakon konverzije CHF kredita, koju nestrpljivo iščekujemo.

Za 122 dana nastupa zastara potraživanja preplaćenih kamata za 7 osuđenih banaka!

Pozivamo Vrhovni sud RH da hitno odluči o pitanju prava potrošača na obeštećenje iz konvertiranih CHF kredita!, piše Udruga Franak.

Udruga Franak poziva dužnike da se pripreme za tužbe jer se bliži rok zastare: Ne bojte se riskirati tisuću, dvije kuna

Facebook Komentari