Osječko-baranjska županija daje kredite za poduzetnice i kredite za poduzetništvo mladih s 0% kamata s počekom od dvije godine

Osječko-baranjska županija uključila se u Program kreditiranja poduzetništva žena i Program kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa subvencijom kamate na poduzetničke kredite s dva postotna poena, te kamata za krajnje korisnike iznosi 0%.

Program kreditiranja poduzetništva žena

Korisnici kredita su trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u, osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) i trajna obrtna sredstva.

Iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 7000.000,00 kuna, poček: do 2 godine, rok otplate: do 12 godina uključujući i poček, a kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%.

Program kreditiranja poduzetništva mladih

Korisnici kredita su trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) i trajna obrtna sredstva.

Iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 7000.000,00 kuna, poček: do 2 godine, rok otplate: do 12 godina uključujući i poček, a kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%.

Za dodatne informacije javite se na Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije Stjepana Radića 4, Osijek, Tel: 031 221 881, E-mail: gospodarstvo@obz.hr ili Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Područni ured za Slavoniju i Baranju Gajev trg 3, Osijek, Tel: 031 251 015, E-mail: hbor-osijek@hbor.hr.

Informacije i na linku Osječko-baranjske županije OVDJE

Facebook Komentari