Hrvatski Telekom otpisuje dugove, evo svih koraka što trebate napraviti

Hrvatski Telekom otpisuje dugove, objavila je Udruga Blokirani.

Objavu Hrvatskog telekoma prenosimo u cijelosti

“Poštovani korisnici,

na osnovi čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018.), Uprava Hrvatskog Telekoma d.d. donijela je odluku kojom se pridružila odluci Vlade RH o otpisu dugova fizičkim osobama.

1. OSOBNI ZAHTJEV DUŽNIKA
Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema Hrvatskom Telekomu d.d. provodi se isključivo temeljem zahtjeva korisnika – dužnika.

2. ROK OD 30 DANA
Pozivaju se korisnici – dužnici koji ispunjavaju uvjete za otpis duga da podnesu zahtjev za otpis duga u roku od 30 dana od dana objave ove odluke na webu Hrvatskog Telekoma d.d. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka odbacit će se kao nepravodobni te se po tim zahtjevima neće odlučivati niti donositi odluka o otpisu duga.

3. ZAHTJEV NA PROPISANOM OBRASCU
Korisnik – dužnik podnosi Zahtjev u pisanom obliku na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi preporučenom poštom ili neposredno odvjetničkom uredu koji zastupa Hrvatski Telekom d.d. u konkretnom predmetu.

4. KRITERIJI OTPISA
Otpis duga odobrava se korisnicima – dužnicima koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

– da se radi o dugu prema Hrvatskom Telekomu d.d. za koji se na dan 31. 12. 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu korisnika – dužnika i koja se na dan ove objave još uvijek provodi,
– da se radi o dugu korisnika – dužnika čiji ukupan dug prema Hrvatskom Telekomu d.d. po osnovi glavnice i troškova ne premašuje iznos od 2.500,00 kn,
– da se radi o korisnicima – dužnicima koji su primatelji jedne od novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina).

5. I KAMATE
Korisnik – dužnik koji je podnio zahtjev za otpis duga i koji ispunjava navedene uvjete bit će obaviješten od odvjetničkog ureda koji zastupa Hrvatski Telekom d.d. o donesenoj odluci o otpisu dospjelog duga bez odgađanja. Uz otpis duga s osnove glavnice i troškova, otpisuju se i pripadajuće zakonske zatezne kamate.

HODOGRAM OTPISA

PRVI KORAK – provjera visine duga i ispunjavanje kriterija za otpis duga:

Korisnik – dužnik, koji je primatelj novčane pomoći iz sustava socijalne skrbi, provjerava ispunjava li kriterij visine duga s osnove glavnice i troška prema Hrvatskom Telekomu d.d. temeljem rješenja o ovrsi, odnosno sudske presude. Ukoliko nije siguran ispunjava li kriterij visine duga, poglavito ako se radi o više dugova, može to provjeriti kod odvjetničkog ureda koji zastupa Hrvatski Telekom d.d. ili provjerom u poslovnicama FINA-e.

Ukoliko korisnik – dužnik ne zna koji odvjetnički ured zastupa Hrvatski Telekom d.d., može to provjeriti pozivom na telefonski broj 0800 9000.

DRUGI KORAK – priprema dokumentacije:

Nakon što je korisnik – dužnik utvrdio da ispunjava kriterije za otpis duga podnosi Zahtjev za otpis duga.

Potrebni dokumenti:

Obrazac zahtjeva za otpis duga može se pronaći na web stranicama HT-a ili u T-Centrima. Zahtjev za otpis duga korisnik – dužnik popunjava u skladu s uputama na zahtjevu i potpisuje ga. Ukoliko korisnik – dužnik ima više dugova u kojima HT zastupa više odvjetničkih ureda, popunjava se i potpisuje zahtjev za otpis duga po svakom dugu (odvjetničkom uredu) te se oba zahtjeva dostavljaju jednom odvjetničkom uredu.
Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu korisnik – dužnik pribavlja u nadležnom Centru za socijalnu skrb te je u izvorniku prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za otpis duga.

TREĆI KORAK – dostava zahtjeva za otpis duga:

Korisnik – dužnik dostavlja dokumentaciju poštom na adresu ovlaštenog odvjetničkog ureda ili neposredno odvjetničkom uredu koji zastupa HT.

ČETVRTI KORAK – obrada zahtjeva za otpis duga:

Odluka o odobravanju otpisa duga donosi se na osnovi potpunog, popunjenog i potpisanog zahtjeva za otpis duga.

Ako korisnik – dužnik ispunjava kriterije za otpis duga, zahtjev za otpis duga će se odobriti te će o istome korisnik – dužnik biti obaviješten bez odlaganja.

Ako je zahtjev za otpis duga podnesen nakon isteka roka isti se odbacuje kao nepravodoban, a ako korisnik – dužnik ne ispunjava kriterije za otpis, zahtjev za otpis duga će se odbiti”, objavio je Hrvatski telekom na svojim stranicama.

Facebook Komentari