EK tuži Hrvatsku u dva slučaja

Europska komisija podnijela je tužbe protiv Hrvatske na Europskom sudu u Luxembourgu u dva predmeta. U jednom – jer nije donijela propise o zajedničkim pravilima u području zaštite zračnog prometa, te, u drugom, jer još nije sanirala odlagalište opasnog otpada u Biljanima Donjim.

Ta se lokacija trenutačno upotrebljava kao odlagalište velike količine proizvodnih ostataka iz obrade feromangana i silikomangana. S obzirom da hrvatska nadležna tijela taj materijal nisu klasificirala kao otpad u skladu s Direktivom, približno 140.000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odlaže se izravno na tlo, čime se ugrožavaju lokalno stanovništvo i okoliš. U skladu s pravom EU-a Hrvatska bi trebala uvesti mjere za zaštitu podzemnih voda i sprječavanje širenja štetnih čestica zrakom.

Druga tužba tiče se zaštite zračnog prometa. Europska komisija je odlučila Sudu EU-a uputiti predmet protiv Hrvatske jer nije provela neka od zajedničkih europskih pravila u zaštiti zračnog prometa. Riječ je o administrativnom pitanju koje nije povezano sa sigurnosnim nedostacima, navodi Komisija, prenosi HRT.

Facebook Komentari