Kakva brzina: Šest mjeseci nakon javnog otkrivanja afere i nakon što je Dorh pokrenuo istragu, Hanfa oduzela odobrenja društvu za upravljanje fondovima Nexusu

Šest mjeseci nakon javnog otkrivanja afere i nakon što je Dorh pokrenuo istragu, Hanfa oduzela odobrenja društvu za upravljanje fondovima Nexusu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Dana 11. siječnja 2018. održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Nova Ves 11, OIB: 89465817492, oduzima odobrenje za rad odnosno upravljanje:

otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS koje je izdano točkom 1. a) izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 13. ožujka 2015. godine, KLASA: UP/I-451-04/14-06/31, URBROJ: 326-01-440-443-15-4, i otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II koje je izdano točkom 1. a) izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 27. ožujka 2015. godine, KLASA: UP/I-451-04/14-06/37, URBROJ: 326-01-440-443-15-7; utvrđuje da danom dostave ovog rješenja društvu iz točke 1. izreke nastupaju uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, te da je Splitska banka d.d., kao depozitar navedenog fonda, u skladu s člankom 82. točkom 1. i člancima 83. i 84. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, dužna:

od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, obavljati poslove ostvarivanja prava iz poslovnih udjela u trgovačkim društvima xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx, koja prava je do donošenja ovog rješenja ostvarivalo društvo iz točke 1. izreke ovog rješenje za račun otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, kao i obavljati druge poslove upravljanja navedenim fondom koje nije moguće odgađati, i u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje navedenim investicijskim fondom i zainteresirana su preuzeti upravljanje navedenim fondom te izbora novog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima; te se utvrđuje da danom dostave ovog rješenja društvu iz točke 1. izreke nastupaju uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II, te da je Privredna banka Zagreb d.d., kao depozitar navedenog fonda, u skladu s člankom 82. točkom 1. i člancima 83. i 84. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, dužna:

od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, obavljati poslove ostvarivanja prava iz poslovnih udjela u trgovačkim društvima xxxxxxxx i xxxxxxxx, koja prava je do donošenja ovog rješenja ostvarivalo društvo iz točke 1. izreke ovog rješenja za račun otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II, kao i obavljati druge poslove upravljanja navedenim fondom koje nije moguće odgađati, u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II, provede odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, koji ispunjavaju uvjete za upravljanje navedenim investicijskim fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje istim te izbora novog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima; a kao posebna nadzorna mjera, oduzima se suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o., izdana za: Marka Lesića, Krešimira Ružđaka i Marka Makeka, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 27. lipnja 2014. godine, piše Hanfa.

Bivši šef HANFA-e Ante Samodol: Jesu li članovi Upravnog vijeća HANFA-e prekoračili granice svoje ovlasti te vlasniku i društvu Agrokor pribavili korist

Zbog sukoba unutar Vlade, već šest mjeseci ne mogu odabrati novog ključnog čovjeka za privatizaciju i za Hanfu

Facebook Komentari