DOKUMENT Ustavni sud neće odlučivati o skidanju Trga maršala Tita

Ustavni sud utvrdio je da nije nadležan odlučivati povodom Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, odluku prenosimo u cjelosti:

Broj: U-II-3839/2017
Zagreb, 21. studenoga 2017.

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 21. studenoga 2017. donio je

R J E Š E N J E

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom “Zaključka o preimenovanju trga”, KLASA: 021-05/17-01/227, URBROJ: 251-01-05-17-5 od 1. rujna 2017. (“Službeni glasnik Grada Zagreba” broj 17/17.), koji je donijela Gradska skupština Grada Zagreba.

O b r a z l o ž e n j e

1. Damir Jelušić iz Kraljevice, podnio je 6. rujna 2017. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom “Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske” (u daljnjem tekstu: osporeni zaključak).

2. Osporeni zaključak glasi:

“Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (Narodne novine 54/88), članka 41. točke 35. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) i članka 5. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/12), Gradska skupština Grada Zagreba, na 2. sjednici, 1. rujna 2017., donijela je

ZAKLJUČAK
o preimenovanju trga

I.

GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
Naselje Zagreb

Preimenovanje trga

1. Ime Trg maršala Tita (k.č. 2745 k.o. Centar), imenovan na izvanrednoj svečanoj skupštini Gradskog narodnog odbora u Zagrebu 8. svibnja 1946., mijenja se i glasi

Trg Republike Hrvatske

II.

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/17-01/227
URBROJ: 251-01-05-17-5
Zagreb, 1. rujna 2017.
Predsjednik
Gradske skupštine
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.”

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

3. Na temelju članka 125. alineje 2. Ustava, Ustavni sud nadležan je za odlučivanje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Članak 125. alineja 2. Ustava glasi:

“Članak 125.
Ustavni sud Republike Hrvatske:
(…)
– odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom,
(…)”

4. Stupanjem na snagu Zakona o upravnim sporovima (“Narodne novine” broj 20/10.; u daljnjem tekstu: ZUS) 1. siječnja 2012. ocjena zakonitosti pojedinačnih odluka kojima je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari, u nadležnosti je Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Članak 3. ZUS-a glasi:

“Članak 3.
(1) Predmet upravnog spora jesu:
1. ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek,
(…)”

Članak 12. stavak 3. ZUS-a glasi:

“Članak 12.
(…)
(3) Visoki upravni sud odlučuje:
(…)
2. o zakonitosti općih akata,
(…)”

Za određenje općeg akta ZUS prihvaća kao temeljno mjerilo donositelja akta (tzv. normu o nadležnosti).

5. Ustavni sud je u rješenju broj: U-II-5157/2005 i dr. od 5. ožujka 2012. (“Narodne novine” broj 41/12.) naveo kriterije za određenje “drugog propisa” u smislu članka 125. alineje 2. Ustava poslije stupanja na snagu ZUS-a 1. siječnja 2012.

6. Primjenjujući kriterije utvrđene u navedenom rješenju, Ustavni sud ocijenio je da je osporeni akt opći akt jedinice lokalne samouprave, te da nije drugi propis u smislu članka 125. alineje 2. Ustava. U tom se smislu upućuje na stajalište Ustavnog suda izraženo u rješenju Ustavnog suda broj: U-II-3514/2013 od 18. veljače 2014. (“Narodne novine” broj 28/14.) i odluci Ustavnog suda broj U-II-6111/2013 od 10. listopada 2017. (“Narodne novine” broj 105/17.).

7. Članak 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) glasi:

“Članak 32.
Ustavni sud će rješenjem odbaciti … prijedlog … ako nije nadležan za odlučivanje …”

8. Utvrdivši da osporeni akt nije drugi propis koji bi mogao biti predmet ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom u smislu članka 125. alineje 2. Ustava, na temelju članka 32. Ustavnog zakona riješeno je kao u izreci.

PREDSJEDNIK
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.

Facebook Komentari