Zanimljiv natječaj, gradonačelnik Dubrovnika traži kuharicu kave (ne KV kuharicu)

Zanimljiv natječaj na stranici Dubrovnika, traži se kuharica kave :

Javni natječaj za prijam namještenika/ce na radno mjesto Kave kuharica, u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, Odsjek za opće poslove, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam namještenika/ce na neodređeno vrijeme na radno mjesto Kave kuharica, 1 izvršitelj, u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam na radno mjesto Kave kuharica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 108 od 08. studenoga 2017.godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 16. studenoga 2017.godine

1. Opis poslova radnog mjesta – Kave kuharica

Priprema i posluživanje kave i drugih napitka službenicima i gostima ureda gradonačelnika i pročelnika. te drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

2. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta kave kuharica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,50) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisani test iz općeg znanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj.
Kandidat iz prethodnog stavka koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.
Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju, i to u obliku navedenom u natječaju.
Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju, automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.

Facebook Komentari