Ministar Krstičević na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević sudjelovao je na sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane te na Upravljačkom odboru Europske obrambene agencije.

U okviru sastanka Vijeća održana je zajednička sjednica ministara obrane i ministara vanjskih poslova na temu provedbe Globalne strategije EU u području sigurnosti i obrane, s naglaskom na stalnu strukturiranu suradnju (Permanent Structured Cooperation, PESCO), Koordinirani godišnji pregled obrane (Coordinated Annual Review on Defence, CARD) i Europski obrambeni fond (European Defence Fund, EDF). Na tu temu ministri su usvojili i Zaključke Vijeća, u kojima je istaknuta i važnost daljnjeg zajedničkog rada u vezi jačanja kapaciteta u području sigurnosti i razvoja, situacijske svijesti, kibernetičke obrane i civilnih misija u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU. Također su pozdravili Zajedničku komunikaciju visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku EU i Komisije, u kojoj se predlažu daljnji koraci koje bi EU mogla poduzeti u svrhu lakše i brže vojne mobilnosti na teritoriju EU, vodeći pritom računa o suverenosti i pravu na samostalno donošenje odluka svake od država članica.

Govoreći na ovu temu ministar Krstičević posebno se osvrnuo na PESCO i izrazio zadovoljstvo činjenicom što je Republika Hrvatska jedna od 23 države članice EU koje su potpisale obavijest o pristupanju PESCO-u. Naglasio je međutim, kako pravi rad u vezi provedbe PESCO-a tek predstoji te kako je na državama članicama EU da ovaj oblik suradnje iskoriste na najbolji mogući način, vodeći pritom računa o uključivosti, komplementarnosti s NATO-om i političkoj autonomiji država članica. Ministar Krstičević također je istaknuo važnost sinergije inicijativa i aktivnosti kako ne bi došlo do nepotrebnog dupliciranja, kako na razini država članica EU, tako i između EU-a i NATO-a.

U okviru sjednice na temu suradnje EU-a i NATO-a, na kojoj je sudjelovao i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, ministri obrane razmotrili su dosad ostvareni napredak u kontekstu Zajedničke izjave iz Varšave, potpisane u srpnju 2016. Dosad je najveći napredak ostvaren u području suočavanja s hibridnim i kibernetičkim prijetnjama, operativnoj suradnji u području pomorske dimenzije i razmjene informacija te održavaju paralelnih i koordiniranih vježbi. Suradnja između Europske unije i NATO-a prepoznata je od strane obje organizacije kao ključan element stabilnosti i sigurnosti Europe, što Republika Hrvatska također prepoznaje i pozdravlja. Ministar Krstičević posebno je istaknuo važnost jačanja EU-NATO suradnje u kontekstu stabilnosti jugoistočne Europe, gdje je potrebno uložiti daljnje napore u fokusirane i konkretne aktivnosti koje će doprinijeti provedbi reformi i integracijskom procesu država.

Nakon sastanka Vijeća održan je Upravljački odbor Europske obrambene agencije (European Defence Agency) na kojem je bilo riječ o nastavku rada EDA-e u narednom trogodišnjem razdoblju, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje proizlaze iz uspostave PESCO-a, Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane te Europskog obrambenog fonda. Tom prilikom ministar Krstičević istaknuo je kako Republika Hrvatska prepoznaje važnost EDA-e u usklađivanju postojećih i budućih procesa koji proizlaze iz Globalne strategije EU, te smatra kako je pritom jedan od njezinih najvažnijih zadataka djelovati u interesu svih država članica. Zaključno je kao primjer dobre prakse naveo tehničku potporu koju je EDA pružila hrvatskom projektu “Cyber Conflict Simulator”, koji je prvi obrambeni projekt odabran za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Facebook Komentari