DOKUMENT Povjerenstvo Dalije Orešković objasnilo zašto je Božo Petrov bio u sukobu interesa kod imenovanja šogora

Facebook

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa objavilo je odluku i obrazloženje zašto je Božo Petrov bio u sukobu interesa kod imenovanja njegovog šogora.

REPUBLIKA HRVATSKA
Broj: 711-1-1172-P-228-15/17-33-8 Zagreb, 24. kolovoza 2017.g.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 30. stavka 1. podstavka l . Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Bože Petrova, potpredsjednika Hrvatskoga sabora, na 189. sjednici, održanoj
24. kolovoza 2017. g., donosi sljedeću

ODLUKU

Imenovanjem Pere Jerkovića, koji je s dužnosnikom u tazbinskom srodstvu, članom Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. te prilikom podnošenja prijedloga za imenovanje iste osobe članom Nadzornog odbora trgovačkog društva NERETVANSKO – PELJEŠKO – KORČULANSKO – LASTOVSKO MLJETSKI VODOVOD d.o.o. (u daljnjem tekstu: NPKLM vodovod d.o.o.) za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Metkovića, dužnosnik Božo Petrov, potpredsjednik Hrvatskoga sabora nije postupao savjesno, odgovorno i nepristrano te je propustio zaštititi vlastitu vjerodostojnost i povjerenje gradana u tijela javne vlasti čime je počinio povredu članka 5. stavka 1. ZSSI-a.

Obrazloženje

Povjerenstvo je na 169. sjednici, održanoj 17. veljače 2017.g., pokrenulo postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Bože Petrova, koji je u trenutku pokretanja postupka obnašao dužnost predsjednika Hrvatskoga sabora, zbog moguće povrede članka 5. stavka 1. ZSSI-a počinjene za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Metkovića, koja proizlazi iz imenovanja Pere Jerkovića, koji je s dužnosnikom u tazbinskom srodstvu, članom Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. te prilikom podnošenja prijedloga za imenovanje iste osobe članom Nadzornog odbora trgovačkog
NERETVANSKO – PELJEŠKO – KORČULANSKO – LASTOVSKO -MLJETSKI
VODOVOD d.o.o. (u daljnjem tekstu: NPKLM vodovod d.o.o.)
Odluka o pokretanju postupka uredno je dostavljena dužnosniku Boži Petrovu 30. Ožujka 2017.g., no dužnosnik nije iskoristio svoje pravo da Povjerenstvu podnese pisano očitovanje na razloge pokretanja predmetnog postupka.

Člankom 3. stavkom 1. podstavcima 2 i 3. ZSSI-a propisano je da su predsjednik i potpredsjednici te zastupnici u Hrvatskom saboru dužnosnici u smislu odredbi ZSSI-a. Podstavkom 4. istog članka propisano je da su predsjednik i članovi Vlade Republike
1–lrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske) dužnosnici u smislu tog Zakona, a podstavkom 43. istog članka propisano je da su gradonačelnici dužnosnici u smislu istog Zakona.
Dužnosnik Božo Petrov je stoga povodom obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Metkovića od 7. lipnja 2013. do 22. siječnja 2016.g., zastupnika u Hrvatskom saboru od 28. prosinca 2015.g. do 22. siječnja 2016.g., potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 22. siječnja do 13. listopada 2016.g., zatim dužnosti predsjednika Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016.g. do 5. svibnja 2017.g. te dužnosti potpredsjednika Hrvatskoga sabora koju obnaša od 30. lipnja 2017.g., obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Stavkom 2. istog članka propisano je da su dužnosnici osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. Stavkom 3. istog članka propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana te da ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost. Stavkom 4. istog članka propisano je da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

Uvidom u Registar dužnosnika kojeg vodi Povjerenstvo utvrđeno je da je dužnosnik Božo Petrov dužnost gradonačelnika Grada Metkovića obnašao od 7. lipnja 2013.g. do 22. siječnja 2016.g.

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta: 060070264, OIB: 29816848178 upisano trgovačko društvo NPKLM vodovod d.o.o. Kao osnivači/članovi društva upisani su: Grad Korčula, Grad Metković, Općina Vela Luka, Općina Orebić, Općina Blato, Općina Ston, Općina Lastovo, Grad Opuzen, Općina Mljet, Općina Slivno, Općina Smokvica i Općina Kula Norinska. Pero Jerković upisan je kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora tog trgovačkog društva.

Uvidom u podatke sudskog registra istog trgovačkog suda koji se odnose na trgovačka društva povezana s Perom Jerkovićem, zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. utvrđeno je da je isti ujedno bio predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o., matični broj subjekta: 060277399, OIB: 53973515423.

Kao jedini osnivač/član društva upisan je Grad Metković. Provedba upisa promjene članova Nadzornog odbora tog trgovačkog društva kojom je Pero Jerković brisan iz sudskog registra kao predsjednik Nadzornog odbora provedena je 19. srpnja 2017.g.

Uvidom u rodne listove dužnosnika Bože Petrova i Nikoline Jerković, rod. Petrov, oba izdana od strane Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Matičnog ureda Metković utvrđeno je da su navedene osobe brat i sestra. Uvidom u vjenčani list Pere Jerkovića i Nikoline Petrov, izdan od strane istog tijela državne uprave utvrđeno je da su imenovani sklopili brak te je Nikolina Petrov nakon sklapanja braka promijenila prezime u Jerković. Slijedom navedenoga, Povjerenstvo je utvrdilo da su dužnosnik Božo Petrov i Pero Jerković u tazbinskom srodstvu.

Usporedbom OIB-a Pere Jerkovića koji je u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda upisan kao predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. te kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. i Pere Jerkovića supruga dužnosnikove sestre, utvrđeno je da je riječ o istoj osobi.

Na zahtjev Povjerenstva Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku dostavio je dana 16. veljače 2017.g. Povjerenstvu dokumentaciju na temelju koje je doneseno rješenje toga suda od 29. srpnja 2013.g. kojim se nalaže upis promjene članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je dužnosnik Božo Petrov kao gradonačelnik Grada Metkovića, a na koju dužnost je stupio 7. lipnja 2013.g., donio rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. Klasa: 080-01/ 13-01/26, Ur.broj: 2148/01-01-13I od 20. lipnja 2013.g. kojim se za jednog od članova Nadzornog odbora tog trgovačkog društva imenuje Pero Jerković, dužnosnikov Šogor.

Uvidom u Zapisnik sa sjednice Skupštine trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. održane 20. lipnja 2013.g. u sjedištu trgovačkog društva u Metkoviću, utvrđeno je da je Skupština sazvana od strane jedinog člana društva, Grada Metkovića, zastupanog po gradonačelniku Boži Petrovu te je isti kao zastupnik Grada Metkovića bio nazočan na sjednici Skupštine društva. Sukladno gore navedenom rješenju gradonačelnika Grada Metkovića od 20. lipnja 2013.g., na Skupštini su razriješeni dotadašnji članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. te su novim članovima Nadzornog odbora imenovani: Nada Tada Popovac, Pero Jerković, Danijela Vidović i Andrija Brečić.

Slijedom navedenoga, utvrđeno je da je dužnosnik Božo Petrov kao gradonačelnik Grada Metkovića donio rješenje o imenovanju Pere Jerkovića članom Nadzornog odbora tog trgovačkog društva, a zatim je na temelju takvog rješenja kao predstavnik Grada Metkovića u Skupštini trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o donio odluku o imenovanju istog sadržaja.

U odnosu na prijedlog imenovanja Pere Jerkovića članom Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., na zahtjev Povjerenstva navedeno je trgovačko društvo dostavilo očitovanje uz koji je dostavljen Zaključak Grada Metkovića od 21. lipnja 2013.g. kojim je Pero Jerković predložen za člana Nadzornog odbora tog trgovačkog društva te Zapisnik sa Skupštine istog trgovačkog društva od 4. veljače 2014.g., na kojoj je Pero Jerković imenovan članom Nadzornog odbora.
Uvidom u Zaključak gradonačelnika Grada Metkovića Klasa: 080-03/13-01/31, Ur.broj: 2148/01-01-13-I od 21. lipnja 2013.g., utvrđeno je da istim članovi društva: Grad Metković, Grad Opuzen, Općina Kula Norinska i Općina Slivno za zajedničkog predstavnika u Nadzornom odboru trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., umjesto dotadašnjeg člana Milorada Dodiga iz Metkovića predlažu Peru Jerkovića iz Metkovića. Predmetni Zaključak potpisao je dužnosnik Božo Petrov kao gradonačelnik Grada Metkovića.

Uvidom u Zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., održane 4. veljače 2014.g., sastavljen od strane javne bilježnice Ivne Kaliman iz Metkovića, utvrdeno je da je Skupština jednoglasno sa 100 (sto) glasova „ZA” donijela odluku da se za članove Nadzornog odbora imenuju Petar Jerković, predstavnik Grada Metkovića, Ivan Bačić, predstavnik Općine Vela Luke, Ante Šeparović, predstavnik Općine Blato i Ante Tvrdeić, predstavnik Grada Korčule.
Na daljnji zahtjev Povjerenstva trgovačko društvo NPKLM vodovod d.o.o. dostavilo je očitovanje od 12. travnja 2016.g., u kojem se navodi daje člankom 48. Društvenog ugovora predmetnog trgovačkog društva propisano da Grad Metković, Općine Opuzen, Kula Norinska i Slivno zajednički predlažu jednog člana Nadzornog odbora. Društvenim ugovorom međutim nije preciziran način zajedničkog predlaganja članova Nadzornog odbora pojedine grupacije jedinica lokalne samouprave koje zajednički predlažu svog člana. Dosadašnja praksa bila je da u svakoj grupaciji član trgovačkog društva s najvećim udjelom u vlasničkoj strukturi društva predlaže člana Nadzornog odbora uz prethodne konzultacije s ostalim jedinicama lokalne samouprave. Uobičajeno su na Skupštini trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. nazočni svi članovi društva, što je bio slučaj i na Skupštini održanoj 4. veljače 2014.g. na kojoj su članovi Nadzornog odbora izabrani jednoglasno. Iz navedenog proizlazi da su Grad Opuzen, Općina Kula Norinska i Općina Slivno bili suglasni s izborom Pere Jerkovića u Nadzorni odbor trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o.
U privitku očitovanja dostavljen je Društveni ugovor trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. te Prilog A Zapisnika sa Skupštine trgovačkog društva od 4. veljače 2014.g. iz kojeg je razvidno da su na navedenoj Skupštini bili nazočni svi članovi društva te da je kao predstavnik Grada Metkovića na Skupštini bio prisutan Matko Jerković kao opunomoćenik navedene jedinice lokalne samouprave.

Uvidom u Društveni ugovor trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. utvrđeno je da je člankom 48. istog propisano da članove Nadzornog odbora imenuje i opoziva Skupština trgovačkog društva. Grad Metković, Općine Opuzen, Kula Norinska i Slivno zajednički predlažu jednog člana Nadzornog odbora. Povjerenstvo je stoga pozvalo Grad Metković, Grad Opuzen, Općinu Kula Norinska i Općinu Slivno da se očituju o načinu na koji navedene jedinice lokalne samouprave donose odluku o zajedničkom prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. te jesu li Grad Opuzen, Općinu Kula Norinska i Općinu Slivno prije donošenja Zaključka Grada Metkovića od 21. lipnja 2013.g. kojim se Pero Jerković predlaže kao zajednički predstavnik navedenih jedinica u Nadzornom odboru trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., dale prethodnu suglasnost na takav prijedlog.
Grad Metković dostavio je očitovanje od 19. kolovoza 2016.g. u kojem se navodi kako je sukladno dosadašnjoj praksi, po pozivu trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. za predlaganjem člana Nadzornog odbora tog trgovačkog društva, Grad Metković dostavljao zajednički prijedlog jednog člana Nadzornog odbora, a nakon provedenih usmenih konzultacija s Gradom Opuzenom i Općinama Kula Norinska i Slivno. U očitovanju se nadalje navodi da Grad Metković ima 12 %, Grad Opuzena ima 4%, a a Općine Kula Norinska i Slivno imaju svaka po 2% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. Zajedničkog člana Nadzornog odbora imenovala je Skupština društva koju čine svi članovi društva, dakle i Grad Opuzen te Općine Kula Norinska i Slivno.
Općina Slivno dostavila je očitovanje od 22. rujna 2016.g. u kojem se navodi da bi po pozivu trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. za predlaganje člana Nadzornog odbora prije isticanja mandata istom, Grad Metković dostavljao zajednički prijedlog jednog člana Nadzornog odbora nakon provedenih usmenih konzultacija i suglasnosti s Gradom Opuzenom i Općinama Kula Norinska i Slivno.
Grad Opuzen dostavio je očitovanje od 7. listopada 2016.g. u kojem se navodi da je suglasnost o zajedničkom prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora donesena nakon što su u svibnju i lipnju 2013.g. provedene međusobne usmene konzultacije s predstavnicima Grada Metkovića te Općinama Slivno i Kula Norinska. S obzirom da je Grad Opuzen suvlasnik samo 4% udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., a susjedne općine imaju po 2% udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) istog trgovačkog društva, usuglašeno je, odnosno podržan je prijedlog Grada Metkovića za imenovanje Pere Jerkovića kao zajedničkog člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. koji je potom imenovan na Skupštini društva održanoj u veljači 2014.g.
Općina Kula Norinska dostavila je dana 23. rujna 2016.g. Odluku od 18. lipnja 2013.g. o prihvaćanju Pere Jerkovića iz Metkovića kao predstavnika Općine Kula Norinska u Nadzornom odboru trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., Korčula.

,
Iz prikupljenih podataka i dokumentacije utvrđeno je da su sukladno Društvenom ugovoru trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. Grad Metković, Grad Opuzen te Općine Kula Norinska i Slivno zajednički predlažu jednog člana Nadzornog odbora tog trgovačkog društva te da je zajednički prijedlog u lipnju 2013.g. u ime navedenih jedinica lokalne samouprave trgovačkom društvu podnosio Grad Metković, s obzirom da od navedene četiri jedinice lokalne samouprave upravo Grad Metković ima najveći udio u vlasništvu (temeljnom kapitalu) predmetnog trgovačkog društva. Također je utvrđeno da je prije podnošenja zajedničkog prijedloga za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., Grad Metković proveo konzultacije s Gradom Opuzenom te Općinama Kula Norinska i Slivno koje su bile suglasne s prijedlogom Grada Metkovića da se za zajedničkog člana Nadzornog odbora Skupštini trgovačkog društva predloži imenovanje Pere Jerkovića. Suglasnost navedenih jedinica lokalne samouprave vidljiva je i iz načina glasovanja na samoj Skupštini tog trgovačkog društva održanoj 4. veljače 2014.g. na kojoj su bili prisutni predstavnici svih članova trgovačkog društva, a odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, medu kojima je bio i Pero Jerković, donesena je jednoglasno.
U konkretnom slučaju nije spomo što je dužnosnik Božo Petrov kao gradonačelnik Grada Metkovića bio član Skupštine trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o. te je u tom svojstvu donosio odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora istog trgovačkog društva, niti je sporno što je dužnosnik uputio Skupštini trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. prijedlog zajedničkog člana Nadzornog odbora tog trgovačkog društva.
Povjerenstvo međutim ističe da su dužnosnici zbog prirode dužnosti koju obavljaju pozvani voditi računa o dojmu kojeg ostavljaju svojim postupanjem, na što ih obvezuju načela djelovanja propisana člankom 5. ZSSI-a. U opisanim situacijama u kojima je dužnosnik Božo Petrov u jednom slučaju imenovao, a u drugom predlagao imenovanje Pere Jerkovića s kojim je povezan tazbinskim srodstvom za člana nadzornog odbora u javnim trgovačkim društvima, dužnosnik je bio dužan prepoznati da bi njegov osobni odnos s istim, mogao dovesti u sumnju motive njegova postupanja, kao i nepristranost u obavljanju javne dužnosti.
Naime, u situaciji u kojoj se ne provodi javni natječaj za imenovanje članova nadzornog odbora javnog trgovačkog društva u kojem bi se vršila provjera stručnih kvalifikacija potencijalnih kandidata, dužnosnici moraju voditi računa o tome da ih s kandidatima koje imenuju ili predlažu za članove nadzornih odbora tih trgovačkih društava ne smije vezati nikakav odnos osobne povezanosti (prijateljski, tazbinski, rodbinski i sl.).
Imenovanje, odnosno predlaganje osobe s kojom je dužnosnik u tazbinskom srodstvu za člana nadzornog odbora trgovačkog društva u kojem jedinica lokalne samouprave u kojoj dužnosnik obnaša dužnost gradonačelnika ima udjele u vlasništvu, može stvoriti dojam da su na donošenje takve odluke utjecali osobni odnosi dužnosnika i osobe koja se imenuje odnosno čije se imenovanje predlaže, a ne javni interes.

Opisanim postupanjem stoga je dovedena u sumnju nepristranost dužnosnika prilikom donošenja odluka koje bi trebale biti donesene u javnom interesu te je narušena vjerodostojnost dužnosnika, ali i povjerenje građana u tijelo javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost.
Iz prikupljenih podataka i dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da dužnosnik Božo Petrov, imenovanjem osobe s kojom je u tazbinskom srodstvu članom Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Metković d.o.o., odnosno predlaganjem iste osobe članom Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o. nije postupao savjesno, odgovorno i nepristrano te je propustio zaštititi vlastitu vjerodostojnost i povjerenje građana u tijela javne vlasti, čime je počinio povredu članka 5. stavka 1. ZSSI-a.
Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi navedenog Zakona. Za povredu načela obnašanja javnih dužnosti propisanih člankom 5. ZSSI-a, navedeni Zakon nije propisao mogućnost izricanja sankcije.

Facebook Komentari