Povjerenstvo Dalije Orešković neće pokrenuti postupak protiv Zlatka Hasanbegovića i Ane Lederer

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa objavilo je odluku po kojoj se neće pokrenuti postupak protiv Ane Lederer i Zlatka Hasanbegovića oko slučaja Joška Ševe.

REPUBLIKA HRVATSKA

Broj: 711-1-916-P-201-16/17-02-17 Zagreb, 11. travnja 2017.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnice Ane Lederer, zamjenice ministra kulture do 24. studenog 2016.g. i dužnosnika Zlatka Hasanbegovića, zastupnika u Hrvatskom saboru i ministra kulture do 19. listopada 2016.g., na 174. sjednici održanoj 11. travnja 2017.g., donosi sljedeću

ODLUKU

Protiv dužnosnice Ane Lederer, zamjenice ministra kulture do 24. studenog 2016.g. te protiv dužnosnika Zlatka Hasanbegovića, zastupnika u Hrvatskom saboru, i ministra kulture do 19. listopada 2016.g., postupak za odlučivanje o sukobu interesa neće se pokrenuti, s obzirom da iz prikupljenih podataka i dokumentacije ne proizlazi da je u postupanju prijavljenih dužnosnika došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a.

Obrazloženje

Protiv dužnosnice Ane Lederer, zamjenice ministra kulture do 24. studenog 2016.g. i dužnosnika Zlatka Hasanbegovića, zastupnika u Hrvatskom saboru i ministra kulture do 19. listopada 2016.g. podnesena je 16. lipnja 2016.g. anonimna prijava mogućeg sukoba interesa koja je u knjizi ulazne pošte zaprimljena pod brojem 711-U-3331-P-201/16-01-3 povodom koje se vodi predmet broj P-201/16.

U prijavi se u bitnom navodi da su navedeni dužnosnici koristili obnašanje dužnosti ministra kulture odnosno zamjenice ministra kulture kako bi pogodovali interesno povezanim osobama. Iz životopisa dužnosnice Ane Lederer objavljenog na službenoj internetskoj stranici Ministarstva kulture proizlazi da je dužnosnica u 2016.g. bila autorica programa stručnog preddiplomskog studija Menadžment i produkcija u kulturi na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, da je u razdoblju od 2005.g. do 2013.g. obavljala funkciju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u razdoblju od 2004.g. do 2011 .g. funkciju pročelnice Odjela za kazalište i film Matice hrvatske, da je od 2000.g. do 2007.g. bila stručna koordinatorica teatrologijskih međunarodnih znanstvenih savjetovanja na Odjelu za kazalište, film i TV — Matica hrvatska, Zagreb te da je od 1995.g. do 1997.g. bila urednica u Nakladnom zavodu Matice hrvatske, Zagreb (devet knjiga).

Nadalje se navodi da iz životopisa dužnosnice Ane Lederer objavljenog na internetskoj stranici teatar.hr proizlazi da je u 2004.g. od Matice hrvatske dobila nagradu Antun Gustav Matoš” za književnu i umjetničku kritiku za knjigu „Vrijeme osobne povijesti” i da je članica Matice hrvatske, a da dvije osobe koje su imenovane u Upravni odbor Zaklade „Kultura nova” obavljaju istaknute funkcije u Matici hrvatskoj, i to Joško Ševo, koji obavlja funkciju zamjenika pročelnice Odjela za kazalište i film te Dorotea Milas, koja je u Matici hrvatskoj zaposlena od 2002.g. u kojoj od tada obavlja više funkcija. U prijavi se navodi da je dužnosnica Ana Lederer povezana i s trećom osobom imenovanom u Upravni odbor Zaklade „Kultura nova”, Brankom Mihanovićem, kojeg je za vrijeme obavljanja funkcije intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u dva mandatna razdoblja imenovala pomoćnikom intendantice i ravnateljem Opere te mu je omogućila isplate autorskih honorara, a Branko Mihanović naveden je kao izvođač nastave prema autorskom programu stručnog preddiplomskog studija Menadžment i produkcija u kulturi, što proizlazi iz brošure navedenog studija.

U prijavi se ističe da se Joško Ševo telefonskom izjavom od 22. siječnja 2016.g. za www.tportal.hr povodom upita novinara javno stavio na raspolaganje dužnosniku Zlatku Hasanbegoviću, ministru kulture, kada je izjavio da je dužnosnik Zlatko Hasanbegović izvrstan povjesničar te da mu je drago da ministar dolazi iz akademske zajednice kojoj pripada. Nadalje se navodi se da je Joško Ševo na pitanje računa li na poziv i angažman u Ministarstvu kulture, kazao da na nije zainteresiran za sudjelovanje u radu Ministarstva kulture, ali da je ministru Zlatku Hasanbegoviću na dispoziciji. Takoder se navodi da je dužnosnik Zlatko Hasanbegović, u obnašanju dužnosti ministra kulture bez obrazloženja tražio poništenje dva javna poziva za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” i raspisivanje novih natječaja usprkos činjenici da je na dva javna poziva pristiglo dovoljno prijava, odnosno 9 i 31 prijava povodom prvoga i drugoga javnog poziva, što proizlazi iz informacija objavljenih u medijima, i to na internetskim portalima tportal.hr 5. veljače 2016.g. i 26. travnja 2016.g. te „Novi list” 25. travnja 2016.g. U prijavi se nadalje navodi da su dužnosnici Zlatko Hasanbegović i Ana Lederer rodbinski povezani putem Ozrena Prohića, izvanbračnog druga Ane Lederer, što proizlazi iz podataka objavljenih u medijima, i to na internetskom portalu tris.hr 13. veljače 2016.g.

U prijavi se ističe kako je dužnosnica Ana Lederer s dva imenovana člana Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova”, Doroteom Milas i Joškom Ševo, povezana s obzirom da obavljaju funkcije u pravnoj osobi čija je dužnosnica članica i od koje je dužnosnica dobila nagrade, a s trećim članom Brankom Mihanovićem dužnosnica je povezana s obzirom da je s njim bila u bliskom poslovnom odnosu za vrijeme mandata intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Pored navedenog, jedan od članova Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” putem medija javno se stavio na raspolaganje dužnosniku Zlatku Hasanbegoviću iz čega proizlazi prijateljski odnos a time i povezanost između dužnosnika Zlatka Hasanbegovića i Joška Ševe.

U prijavi se navodi da nije razvidno ispunjavaju li navedene osobe zakonske pretpostavke za imenovanje i jesu li podnosili prijave i na poništene javne pozive te da prijedlog ministra kulture upućen Vladi Republike Hrvatske nije sadržavao podatke o ostalim prijavljenim kandidatima.

Člankom 39. stavkom l . ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka Povjerenstvo donosi pisanu odluku.
Uvidom u Registar dužnosnika kojeg ustrojava i vodi Povjerenstvo utvrđeno je da je Ana Lederer obnašala dužnost zamjenice ministra kulture u razdoblju od 11. veljače 2016.g. do 24. siječnja 2016.g. te da je Zlatko Hasanbegović obnašao dužnost ministra kulture u razdoblju od 22. siječnja 2016.g. do 19. listopada 2016.g., a potom je izabran na dužnost zastupnika u 9. sazivu Hrvatskog sabora koju obnaša od 27. listopada 2016.g. pa nadalje.

Člankom 3. stavkom l. podstavkom 4. ZSSI-a propisano je da su predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske) dužnosnici u smislu navedenog Zakona, a člankom 3. stavkom 1. podstavkom 6. ZSSI-a propisano je da su i zamjenici ministara također dužnosnici u smislu odredbi istog Zakona, stoga su Zlatko Hasanbegović, povodom obnašanja dužnosti ministra kulture te Ana Lederer, povodom obnašanja dužnosti zamjenice ministra kulture obvezni postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Povjerenstvo je radi provjere osnovanosti i vjerodostojnosti navoda iz podnesene anonimne prijave te stjecanja vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa i donošenja odluke o tome postoje li okolnosti koje ukazuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a, izvršilo uvid u javne pozive za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” te akte o poništenju javnih poziva obavljene i javno dostupne na službenoj internetskoj stranici „Narodnih novina” www.nn.hr donesene na temelju odredbi Zakona o Zakladi „Kultura nova” („Narodne novine” broj 90/11. )

Člankom 1. Zakona o Zakladi „Kultura nova” osnovana je Zaklada „Kultura nova” sa svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti, sukladno odredbi članka 3. stavak I . navedenog Zakona.

Člankom 5. stavkom l . Zakona o Zakladi „Kultura nova” propisano je da navedenom Zakladom upravlja Upravni odbor koji sukladno stavku 2. ima pet članova. Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture. Prijedlog za članove Upravnog odbora utvrđuje se nakon provedenog javnog poziva na koji se mogu prijaviti predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora traje 15 dana, a objavljuje ga upravitelj Zaklade. Nakon isteka roka za prijavu kandidata upravitelj Zaklade dostavlja popis kandidata zajedno s njihovim prijavama ministru kulture radi utvrđivanja prijedloga za članove Upravnog odbora.

U „Narodnim novinama” broj 94/15. objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” od 31. kolovoza 2015.g., kojeg je na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o Zakladi „Kultura nova” te članka 9. stavka 2. i članka 14. stavka 1. Statuta Zaklade „Kultura nova” objavila upraviteljica Zaklade „Kultura nova”. Točkom I. navedenog Javnog poziva pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave za članove Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova” u skladu s člankom 5. stavkom 2. Zakona o Zakladi „Kultura nova”. U „Narodnim novinama” broj 11/16. objavljena je odluka o poništenju istog javnog poziva od 1. veljače 2016.g. koju je donijela upraviteljica Zaklade „Kultura nova” u kojoj se u točci I. utvrduje da se poništava se Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” objavljen u Narodnim novinama 94/2015., s obzirom da ministar kulture nije utvrdio prijedlog članova Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” koji se upućuje Vladi Republike Hrvatske.

Nadalje, u „Narodnim novinama” broj 11/16, objavljen je identičan Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” kojeg je objavila upraviteljica Zaklade „Kultura nova”, kojim se pozivaju predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” Takoder, u „Narodnim novinama” broj 33/16. objavljena je odluka o poništenju ponovljenog javnog poziva koju je donijela upraviteljica navedene Zaklade 14. travnja 2016.g., s obzirom da ministar kulture nije utvrdio prijedlog članova Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” koji se upućuje Vladi Republike Hrvatske.

U „Narodnim novinama” broj 33/16. objavljen je i treći Javni poziv upraviteljice Zaklade „Kultura nova” za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” od 14. travnja 2016.g. kojim se pozivaju predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova”.

Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 150/11 i 119/14) i članka 5. stavka 2. Zakona o Zakladi „Kultura nova” na sjednici održanoj 8. lipnja 2016.g. donijela rješenje kojim se za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” imenuju Križana Brkić, Branko Mihanović, Dorotea Milas, Joško Ševo i Ksenija Zec.

Uvidom u podatke objavljene na službenoj internetskoj stranici Zaklade „Kultura nova” www.kulturanova.hr utvrdeno je da Križana Brkić, Branko Mihanović, Dorotea Milas, Joško Ševo i Ksenija Zec obavljaju funkciju članova Upravnog odbora iste Zaklade.

Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu tog Zakona bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom.

Člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovomo i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Stavkom 3. istog članka propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Stavkom 4. istog članka propisano je da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.
Člankom 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja dužnosnika, između ostalog, točkom c) propisano je da je dužnosnicima zabranjeno zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, a točkom i) propisano je da je dužnosnicima zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Povjerenstvo tumači kako odnos članstva u istoj kulturnoj instituciji koja okuplja brojne članove, kao niti nagrada koja ju je dužnosnica od iste kulturne institucije dobila ne ukazuje samo po sebi da je dužnosnica Ana Lederer interesno povezana s imenovanim članovima Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” Doroteom Milas i Joškom Ševom, kao što niti okolnost da je Branko Mihanović u vrijeme dok je dužnosnica obavljala funkciju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu obavljao funkciju njenog pomoćnika i ravnatelja Opere, imenovanog na temelju javnog natječaja kojeg je provelo Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu na prijedlog intendantice, sukladno članku 38. stavku 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, niti okolnost da je ista osoba izvođač dijela nastave na istoj obrazovnoj instituciji ne upućuje sam po sebi u odsustvu drugih okolnosti na postojanje interesne povezanosti s prijavljenom dužnosnicom.

U odnosu na navode iz prijave da je dužnosnica Ana Lederer koristila obnašanje dužnosti zamjenice ministra kulture radi utjecaja na imenovanje osoba u Upravni odbor Zaklade „Kultura nova” koje su s dužnosnicom interesno povezane, Povjerenstvo ukazuje na ovlasti zamjenice ministra kulture u postupku predlaganja kandidata za navedenu funkciju kako ona proizlazi iz zakonskih odredbi.

Iz odredbi Zakona o Zakladi „Kultura nova” ne proizlazi da zamjenica ministra kulture predlaže Vladi Republike Hrvatske članove Upravnog odbora navedene Zaklade niti da poduzima druge radnje u tom postupku. S obzirom da Povjerenstvo iz prikupljenih podataka i dokumentacije nije steklo vlastita saznanja iz kojih bi proizlazilo da je u obnašanju dužnosti zamjenice ministra kulture dužnosnica Ana Lederer na koji drugi način utjecala na postupak predlaganja ili izbora kandidata, Povjerenstvo nije steklo saznanja iz kojih bi proizlazilo da u postupanju dužnosnice Ane Lederer došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a.

U odnosu na dužnosnika Zlatka Hasanbegovića povodom obnašanja dužnosti ministra kulture u smislu propisanih ovlasti u postupku predlaganja članova Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova” sukladno Zakonu o Zakladi „Kultura nova”, utvrđeno je da dužnosnik u dva objavljena javna poziva za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova”, koje objavljuje upraviteljica Zaklade, nije utvrdio prijedlog članova Upravnog odbora Zaklade te da je potom upraviteljica iste Zaklade u dva navrata donosila odluke o poništenju javnih poziva slijedom okolnosti da dužnosnik Zlatko Hasanbegović kao ministar kulture, nije utvrdio prijedlog kandidata.

Niti iz jedne zakonske odredbe Zakona o Zakladi „Kultura nova” ne proizlazi da je ministar kulture nakon javno objavljenog poziva upraviteljice Zaklade „Kultura nova” dužan po zaprimljenim prijavama utvrditi prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora, iz čega se može zaključiti da odluka hoće li po zaprimljenim prijavama kandidata utvrditi listu predloženih kandidata predstavlja diskrecijsko pravo dužnosnika koje proizlazi iz obnašanja dužnosti ministra kulture.

Nakon što dužnosnik Zlatko Hasanbegović u dva navrata po javnim pozivima nije utvrdio prijedlog kandidata, slijedom čega je upraviteljica Zaklade „Kultura nova” poništavala javne pozive, dužnosnik je na temelju trećeg objavljenog Javnog poziva za prijavu kandidata predložio Vladi Republike Hrvatske kandidate za članove Upravnog odbora. Povjerenstvo ne može ispitivati ispunjavaju li predloženi kandidati na koje se ukazuje u prijavi uvjete za članstvo u Upravnom odboru, s obzirom da je propisano da se na javni poziv prijavljuju predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj, iz čega proizlazi da se radi o kvalitativno (vrijednosno) propisanim uvjetima te diskrecijskom pravu ocjene ministra kulture ocjene ispunjavaju li prijavljeni kandidati navedene uvjete.

Iz prikupljenih podataka i dokumentacije Povjerenstvo nije utvrdilo postojanje interesne povezanosti dužnosnika Zlatka Hasanbegovića s predloženim kandidatom Joškom Ševom. Iz javne izjave kandidata Joška Ševe da se stavlja dužnosniku Zlatku Hasanbegoviću kao ministru kulture na raspolaganje, same po sebi, bez ostalih konkretnih okolnosti, ne može se zaključiti da između Joška Ševe i dužnosnika postoji privatan odnos koji može utjecati na nepristranost dužnosnika u obnašanju javne dužnosti.

Niti u odnosu na ostale kandidate, Povjerenstvo nije steklo saznanja na temelju kojih bi se moglo smatrati da je dužnosnik u izvršavanju ovlasti koje proizlaze iz obnašanja dužnosti ministra kulture bio motiviran ostvarivanjem privatnih interesa povezanih osoba ili da su na njegovu nepristranost utjecali njegovi privatni odnosi s predloženim kandidatima koji su postojali prije ili u vrijeme kada je dužnosnik Vladi Republike Hrvatske predložio njihovo imenovanje.

S obzirom na ovlasti ministra kulture u predlaganju kandidata, Povjerenstvo u postupku provjere osnovanosti i vjerodostojnosti navoda iz podnesene prijave nije steklo saznanja iz kojih bi proizlazilo da je u postupanju dužnosnika Zlatka Hasanbegovića došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je to navedeno u izreci ovog akta.

Dostaviti:
1. Ana Lederer, elektronička dostava
2. Zlatko Hasanbegović, elektronička dostava
3. Podnositelju prijave
4. Objava na internetskim stranica Povjerenstva
5. Pismohrana

Facebook Komentari