Poticanje održivog povratka: Konkretnim mjerama pomoći do razvoja i ostanka na tim područjima

U prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 8. lipnja 2017. godine, održano je svečano potpisivanje i uručenje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi, kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2017. godini.

Na osnovu provedenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na području posebne državne skrbi, od ukupno 42 nominirana projekta, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 11 projekata koji će se sufinancirati financijskim sredstvima u visini tri milijuna kuna.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Nikola Mažar, na održanoj svečanosti potpisao je Ugovore zajedno sa predstavnicima gradova i općina lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi.

Ugovori o sufinanciranju projekta održivog povratka sklopljeni su s gradovima Benkovac, Obrovac, Virovitica, Vukovar i Knin, te općinama Gračac, Oprisavci, Plaški, Ervenik, Jasenovac i Kistanje.

Tom prigodom državni tajnik, Nikola Mažar izjavio je da Republika Hrvatska ovime iskazuje izuzetnu brigu za područja posebne državne skrbi te konkretnim mjerama pomoći održivog razvoja i ostanka na tim područjima, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje brine, ne samo o stambenom zbrinjavanju nego i o ostalim segmentima komunalne i socijalne infrastrukture te demografske obnove. Navedenim aktivnostima stvaraju se kvalitetniji uvjeti života i ostanka obitelji na područjima posebne državne skrbi, stoji u priopćenju Ureda.

PROMEMORIJA

Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi, Zagreb, 8. lipnja 2017.

• Na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedincima lokalne samouprave u 2017. godini, nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na područja posebne državne skrbi, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopit će ugovor za jedinicama lokalne samouprave.

• Na osnovu provedenog Javnog poziva ukupno je zaprimljeno 42 nominirana projekta jedinica lokalne samouprave. Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 11 projekata.

• Ukupna vrijednost svih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava s jedinicama lokalne samouprave iznosi tri milijuna kuna.

• Potpisivanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava odobravaju se sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu za (su)financiranje slijedećih razvojnih projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave:

1. Grad Benkovac – sanacija javne cisterne u naselju Lisičić (ukupna vrijednost projekta iznosi 574.228,38 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna)

2. Općina Gračac – prilagodba sustava odvodnje otpadnih voda i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Novo naselje 1 i Novo naselje 2 (ukupna vrijednost projekta iznosi 1.691.460,00 kuna a odobreni iznos je 300.00,00 kuna)

3. Grad Virovitica – obnova građevine Društveni dom Jasenaš (ukupna vrijednost projekta iznosi 583.576,13 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna)

4. Općina Oprisavci – obnova mjesnog doma u Poljancima (ukupna vrijednost projekta iznosi 843.194,89 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna

5. Grad Obrovac – zamjena uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karin Slana u naselju Gornji Karin (ukupna vrijednost projekta iznosi 1.772.000,00 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna)

6. Grad Vukovar – pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Vukovara – Ulica S. Filipovića (ukupna vrijednost projekta iznosi 755.577,00 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna)

7. Općina Plaški – sanacija postojeće nerazvrstane makadamske ceste na kč. br. 4999, k.o. Plaški i presvlačenje asfaltnim slojem (ukupna vrijednost projekta iznosi 513.147,50 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna)

8. Općina Ervenik – pojačano održavanje nerazvrstanih cesta kao uporabljivih građevina (ukupna vrijednost projekta iznosi 589.249,20 kuna a odobreni iznos je 300.000,00 kuna)

9. Općina Jasenovac – sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Jasenovac (ukupna vrijednost projekta iznosi 212.812,50 kuna a odobreni iznos je 148.968,75 kuna)

10. Općina Kistanje – pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Varivode, kao uporabljivih građevina (ukupna vrijednost projekta iznosi 382.047,37 kuna a odobreni iznos je 267.433,15 kuna

11. Grad Knin – uređenje kolnika Hatzeove ulice u Kninu (ukupna vrijednost projekta iznosi 227.140,59 kuna a odobreni iznos je 181.712,48 kuna)

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa gradom Vukovarom potpisan je 5. lipnja 2017. godine u vukovarskoj Gradskoj vijećnici. Navedenim Ugovorom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sufinancirat će obnovu Ulice Stjepana Filipovića u Vukovaru s 300.000 kuna dok ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 755.000 kuna.

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa gradom Kninom i gradom Virovitica potpisat će se naknadno.

Facebook Komentari