Ministar Goran Marić: Kako Ministarstvo državne imovine namjerava aktivirati imovinu

Piše: Dražen Prša
Razgovor koji smo vodili s ministrom državne imovine Goranom Marićem za Hrvatsku danas pokazao je nove Investicijske potencijale za Istočnu Slavoniju.

Na konstataciju da je njegovo ministarstvo preuzelo upravljanje, odnosno koordinaciju upravljanja značajnim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske, a koja su u nadležnosti različitih tijela, te da slijedi svakako “inventura“, odnosno utvrđivanje realnog stanja i potencijala imovine u državnom vlasništvu, registra, te pitanje u kojoj je to fazi ministar Goran Marić je kazao:

Registar državne imovine smješten je na poslužiteljima Ministarstva državne imovine. Baza i intranetska aplikacija registra ustrojeni su prema Uredbi o Registru, a jednom mjesečno objavljuju se novi podaci o državnoj imovini, isključivo ovisno o pristiglim podacima institucija obveznika dostave podataka.

Za izdvojiti je ključna ograničenja postojećeg sustava i modela, a koja su ujedno i razlozi uslijed kojih se krenulo u srednjoročnu podatkovnu i programsku nadogradnju sustava, odnosno u projekt izgradnje Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO): registar nije internetski povezan ni s jednim od temeljenih i javnih registara; podaci nisu pravovremeni; unos podataka nije kontroliran; upitna je pouzdanost i točnost podataka, podaci nisu potpuni, nisu podobni za obradu na način da bi bili upotrebljivi u izvještavanju i upravljanju, podaci o vrijednosti imovine često se ne dostavljaju, prema postojećoj zakonskoj regulativi ne prikupljaju se podaci o metodologiji utvrđivanja vrijednosti, podaci o ocjeni funkcionalnosti i fizičkom stanju imovine te o načinu korištenja imovine, kaže Marić.

Dodao je da je izgradnja Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) u tijeku: višefazni i srednjoročni projekt podatkovne i programske nadogradnje postojećeg Registra državne imovine, a javnom objavom Registra njegova funkcionalna uspostava nije gotova ili dovršena.

U javnosti je konstantno prisutna teza kako se značajna imovina u vlasništvu RH ne koristi i kako zbog istoga propada. Je li ova teza točna odnosno koliko je te imovine doista moguće staviti u funkciju uz relativno male zahvate, te kako će Vaše ministarstvo upravljati takvim procesima? U izradi je nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu. Donosi li one neke značajne novosti?

“Imovina Republike Hrvatske u službi gospodarskog rasta ima pokretačku snagu razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dajući priliku inovatorima, poduzetnicima, investitorima kao i samim lokalnim zajednicama.

Važećom Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine istaknut je i mehanizam darovanja koje Republika Hrvatska obavlja u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, projekti koji su od općeg javnog ili socijalnog interesa, projekti od osobitog značaja za gospodarski razvoj poput izgradnje novih, odnosno proširenja postojećih poduzetničkih zona, infrastrukturni projekti kao i projekti lokalnih zajednica koji se financiraju iz fondova EU”, kaže ministar Marić.

Postupanje Ministarstva državne imovine usmjereno je na rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu RH koje su predviđene za realizaciju određenih projekata lokalnih zajednica darovanjem, osnivanjem prava građenja, osnivanjem prava služnosti, dodjelom na korištenje te prodajom i zamjenom nekretnina.

Planom upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2017. godinu planira se proaktivno djelovati u cilju traženja novih putova spajanjem privatnog i javnog financiranja, a sve u cilju decentralizacije i poticanja razvoja i prosperiteta lokanih zajednica.

Potencijal za razvoj jest ostvarenje projekata brownfield ili greenfield investicija, kao i provedbom strateških projekata, kazao je ministar Marić.

Kakva je situacija na području, postoje li doista brojne nekretnine na području Slavonije, Baranje i Srijema koje se mogu koristiti u poduzetničke svrhe i ako da koji su ključni razlozi da iste do sada nisu stavljene u funkciju?

Problem poduzetništva nije isključivo vezan uz nekretnine, što je vidljivo i iz činjenice da je RH do sada darovala brojne nekretnine u svrhu izgradnje i opremanja komunalnom infrastrukturom poduzetničkih zona, od kojih velik dio nije stavljen u funkciju.

Na području Vukovarsko – srijemske županije Republika Hrvatska sudjelovala je darovanjem zemljišta (cca 2,5 milijuna m2 vrijednosti peko 31 milijun KN), u formiranju ukupno 10 poduzetničkih zona a na području Osječko baranjske županije (cca 3,5 milijuna m2 darovanog zemljišta vrijednosti preko 150 milijuna KN ) u formiranju 14 zona i jednog poduzetničkog inkubatora (Donji Miholjac).

Kako bi se unaprijedio razvoj i aktivacija poduzetničkih zona Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pristupilo je izradi novog Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, a u čijoj izradi kroz radnu skupinu aktivno sudjeluje i Ministarstvo državne imovine, te će u isti biti ugrađena i poboljšana rješenja za raspolaganje nekretninama u svrhu razvoja poduzetništva.

Dakle, nesporno je da Ministarstvo državne imovine nastoji aktivirati imovinu kojom upravlja, međutim ta aktivacija mora se provoditi u suradnji s drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave koja moraju izraditi programe razvoja poduzetništva na svojim razinama.

Također valja naglasiti da bez adekvatnih mogućnosti financiranja poduzetničkih aktivnosti, samo aktiviranje nekretnina ne može doprinijeti razvoju poduzetništva.

Cijenite li kako je postojeća legislativa u području raspolaganja državnom imovinom adekvatna? Planira li Vlada mijenjati procedure vezane za zakup, koncesije i druge oblike raspolaganja državnom imovinom, a kako bi se postupci pojednostavili i ubrzali?

Osnivanjem Ministarstva državne imovine počelo je formiranje nove kulture upravljanja državnom imovinom, te sukladno tome treba i prilagoditi legislativu.

Do sada je napravljena detaljna analiza postojećeg stanja i detektirani su problemi, te se pristupilo izradi novih zakonskih okvira.

Navedenim zakonima planira se bitno pojednostaviti i ubrzati procedura upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Što se tiče koncesija, Ministarstvo financija je izradilo prijedlog novog Zakona koji se trenutno nalazi u zakonodavnoj proceduri, a u čijoj izradi je davanjem mišljenja sudjelovalo i Ministarstvo državne imovine koje se uključuje u postupak davanja koncesija na imovini u vlasništvu RH.

Također, od trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio na području Istočne Slavonije nalaze se: Zračna luka Osijek d.o.o. (55% RH), Luka Vukovar d.o.o. (100% RH)” kazao je za Hrvatsku danas ministar Goran Marić.

Facebook Komentari