HNB objavio presudu: Addiko banka dobila 187 tisuća kuna kazne, a direktorica 9 tisuća, evo zašto

HNB je objavio presudu prekršajnog suda koji je zbog odavanja bankarske tajne kaznio Addiko banku sa 187.500,00 kuna, a direktoricu sa 9 tisuća kuna. Zanimljivo je da u bankarsku tajnu spada izračun konverzije, koji je u javnosti izazvao popriličnu buru jer su bankari po samo sebi poznatim kriterijima individualno izračunavali unatrag kamatu za eure, pa su mnogi u konverziji iz CHF u Euro na kraju još bili dužni bankama.

Prekršajni sud u Zagrebu, po sutkinji Vesni Fumiš, uz sudjelovanje zapisničarke Marije Halozar, u prekršajnom predmetu protiv I okrivljene pravne osobe HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. (sada ADDIKO BANK d.d.) i IIokrivljene odgovorne osobe TEE MARTINČIĆ, zbog prekršaja iz članka 157. stavka 1. u svezi članka 156. stavka 1., a kažnjivog po članku 367. stavku 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama, a povodom sporazuma Hrvatske narodne banke i okrivljenih sklopljenog prema članku 109.e stavku 1. i 3. Prekršajnog zakona, temeljem članka 109.e stavka 8. Prekršajnog zakona, dana 22. studenog 2016. g. javno je objavio i

p r e s u d i o j e

I okrivljena pravna osoba HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. (sada ADDIKO BANK d.d.), OIB 14036333877 sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6 i
II- okrivljena odgovorna osoba TEA MARTINČIĆ, OIB 569490160, iz Zagreba, Drenovačka 1, u kritično vrijeme predsjednica uprave okrivljene pravne osobe

k r i v i s u

što su kao pravna osoba – kreditna institucija i odgovorna osoba u pravnoj osobi – predsjednica uprave okrivljene kreditne institucije dana 5. studenog 2015.g. u Zagrebu, Slavonska avenija 6, povjerljive podatke klijenta Banke AA,, vezane uz izračun konverzije njegovog kredita, neovlašteno dostavili Društvu BB i na taj
način podatke koji predstavljaju bankovnu tajnu učinili dostupnim trećim, bez da je za to postojala zakonska osnova, -dakle, nisu čuvali bankovnu tajnu, čime je I-okrivljena pravna osoba ostvarila prekršaj iz članka 157. stavka 1. u svezi članka 156. stavka 1., a kažnjiv po članku 367. stavku 1. Zakona o kreditnim institucijama, a II-okrivljena odgovorna osoba iz članka 157. stavak 1. u svezi članka 156. stavka 1., a kažnjiv po članku 367. stavku 2., a u svezi članka 367. stavka 1. istog Zakona pa im se

i z r i č e

I-okrivljenoj pravnoj osobi
novčana kazna u iznosu od 187.500,00 kuna (stoosamdesetsedamtisućaipetsto kuna), uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona

II- okrivljenoj odgovornoj osobi
novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna (devettisuća kuna) uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona Temeljem čl. 33. st. 10. Prekršajnog zakona I. i II. okrivljenici su obvezni platiti novčane kazne u roku od 3 (tri) mjeseca po primitku ove presude, a u protivnomu postupit će se prema odredbi čl. 34. Prekršajnog zakona.

Temeljem čl. 183. st. 2. Prekršajnog zakona okrivljenici se upozoravaju da će se smatrati da su izrečene novčane kazne u cijelosti uplaćene ako u roku koji im je ovom presudom određen za plaćanje novčane kazne (tri mjeseca), uplate, svaki posebno, 2/3 (dvijetrećine) izrečenih novčanih kazni.
Okrivljenici novčane kazne plaćaju putem priloženih uplatnica.

Temeljem članka 139. st. 3. u svezi čl. 138. st. 2. toč. 3. Prekršajnog zakona, I-okrivljena pravna osoba i IIokrivljena odgovorna osoba su obvezni na plaćanje troškova prekršajnog postupka, svaki posebno, u paušalnom iznosu od 100,00 (sto) kuna, u roku od 3 (tri) mjeseca po primitku ove presude, a u protivnom troškovi će se
naplatiti prislino, temeljem čl. 152. st. 2. 4. i 11. Prekršajnog zakona. Troškove postupka okrivljenici plaćaju putem priloženih uplatnica.

Facebook Komentari