VIDEO Sjednica Vlade Republike Hrvatske, osamnaest točaka otvorenog dijela, izmjena ustrojstva u dva ministarstva

Sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. a) Nacrt prijedloga zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
c) Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

2. a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (EU)

4. a) Nacrt prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (EU)
b) Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
7. Prijedlog smjernica za pregovore o sklapanju kolektivnih ugovora koji se primjenjuju na zaposlenike u državnoj službi i javnim službama

8. Prijedlog odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

9. Prijedlog programa provođenja preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske u 2017. godini

10. a) Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2012. godine
b) Nacrt prijedloga strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

11. Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:

a) Ministarstva zdravstva
b) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

12. 12.1. Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
12.2. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini
12.3. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini
12.4. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
12.5. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini
12.6. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini
12.7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršiteljici dužnosti ravnatelja Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – Sektor telekomunikacije

14. Prijedlog odluke o preoblikovanju ustanove Agencija za opremu pod tlakom u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu

16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnji.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

1.1. Pismo službene obavijesti Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/2144, u vezi s procjenom učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš
1.2. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/0342, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji
1.3. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/0343 i 2016/0344, u vezi s javnom nabavom
1.4. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/0533, u vezi s duhanskim i srodnim proizvodima
1.5. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2014/2209, u vezi s trošarinama na alkohol i alkoholna pića
1.6. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2014/4235, u vezi s privatizacijom

2. Prijedlog zaključka u vezi s pokretanjem postupka zbog teške povrede službene dužnosti

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. travanj 2016.–siječanj 2017.

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti

5. Kadrovska pitanja
6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari