Vlada donijela nove odluke o razješenjima i imenovanjima, Đakić i Jukić u Fondu branitelja

Vlada je poslala priopćenje sa zatvorenog dijela sjednice. Evo što se odlučilo iza zatvorenih vrata.

“Na zatvorenom dijelu 19. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 6. veljače 2017., i Vijeća za opće poslove (GAC), 7. veljače 2017. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesena je Odluka o ustupanju materijalnih sredstava. Ova točka klasificirana je oznakom tajnosti „povjerljivo“ pa je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.

Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Razriješene su dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu Kristina Blagojević i Tanja Popović Filipović. Novim članicama, kao predstavnice ministarstva nadležnog za poljoprivredu, predstavnice ministarstva nadležnog za zdravstvo, te kao predstavnice udruga potrošača, a na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača, imenovane su mr. sc. Tatjana Karačić, prim. Vera Katalinić-Janković i Tanja Popović Filipović. Dana je suglasnost za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova, koje imenuje Hrvatsko pomorsko brodarsko društvo i hrvatski osiguravatelji i reosiguravatelji brodova. Imenovani članovi su Mario Pavić, Pero Kulaš i Marijan Kralj.

Izmijenjena je Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa, kojom se razrješuje dio dosadašnjih te imenuje dio novih članova spomenutog Službeničkog suda, kao predstavnici Županijskog suda u Zagrebu i predstavnici Ministarstva pravosuđa. Tako su razriješeni članovi Rafael Krešić, Ivan Žvigač i Mirjana Malek, a imenovani Rahela Valentić, Dinko Šušnjar i Ana Sever. Radi isteka mandata, predlaže se razrješenje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, Slavice Cvitanić, Josipa Vebera, mr.sc. Vlade Rajića i Romana Jurića. Predlaže se imenovanje novih članova, jednog člana iz reda zaposlenika Agencije, te tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, i to Slavice Cvitanić, Brune Dobronića, Maje Pleskalt i Romane Bogut, te se upućuje Hrvatskom saboru na donošenje. Razriješen je dio članova Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Željko Dilber i Ivica Tolić. Novim članovima, koji se imenuju kao predstavnici radnog tijela Hrvatskog sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te kao predstavnici hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, imenovani su Josip Đakić i Dražimir Jukić. Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o., predlaže se opoziv predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. mr.sc. Krešimira Žagara”, priopćila je Vlada.

 

Facebook Komentari