Boris Miketić, council for Croats outside Croatia: Do sada nije bilo želje za uključivanjem iseljenika u život Hrvatske

Boris Miketić nedavno je imenovan u vladino Vijeće za Hrvate izvan Hrvatske.

Ivana Perkovac s The Voice of Croatia (Glas Hrvatske) nedavno je razgovarala s gospodinom Borisom Miketićem iz SAD koji je imenovan u Vijeće za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tijekom intervjua, g. Miketić je podijelio svoje stavove o položaju Hrvata koji žive u SAD-u, politici prema Hrvatima koji žive u inozemstvu i potencijalima hrvatskog turizma.

Boris Miketić je javni bilježnik, sudski tumač i vlasnik turističke agencije, Croatia travel agency . Od nedavno će predstavljati Hrvate iz Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Budući da je novi član vijeća, objasnio je kako je primio vijest o imenovanju i kako je reagirao.

“Kao vrlo aktivan član zajednice, dobro sam svjestan problema s kojima se susreću naši emigranti ili naši Hrvati koji se privremeno nalaze u Americi i kakvi ih problemi muče. Prvi problem je definitivno dvostruko oporezivanje američkih mirovina što uzrokuje veliki problem za naše ljude. Drugi problem je dug proces prihvaćanja hrvatskog državljanstva i mislim da bi to trebalo biti pojednostavljeno i da bi naše institucije trebale ubrzati taj proces “, rekao je Miketić.

Problemi koje je gospodin Miketić spomenuo bili su tema rasprave već dugi niz godina i često dolaze u prvi plan kada se održavaju izbori u Hrvatskoj i obećavaju mnoge stvari. To se odražava u politici prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

“Jasno je da naša politika prema iseljenicima Hrvatima nije dobra. Mnogo se može učiniti ovdje i suradnja može biti na boljoj razini jer ti ljudi koji žive u inozemstvu nisu svi ekonomski migranti, već postoji velik broj ljudi koji su izuzetno uspješni. Međutim, za sada, nije bilo većeg zanimanja za njihovo uključivanje u život u Hrvatskoj jer im nije pružena prilika. Zapravo, nema dobrodošlice i interesa za uključivanje tih ljudi, ali se događaju mali pomaci. Vrlo mi je drago što ovo vidim jer putujem diljem svijeta, posjetio sam više od 100 zemalja kao vlasnik turističke agencije i vidim sjajan potencijal za našu zemlju koji se ne koristi “, izjavio je Miketić.

Što Amerikanci traže u turizmu i koliko je Hrvatska prepoznata kao odredište američkih turista?

“Amerikanci vole doći u Hrvatsku i oduševljeni su svime što vide. Ovdje sam nekoliko puta putovao s nekoliko njih i pokazao im ljepote naše zemlje i potpuno su oduševljeni i žele se vratiti. Postoji i veliki broj naših iseljenika koji svake godine idu kući, gdje troše svoj novac i istinski ulažu, zbog čega ja stvarno ne razumijem zašto su članci u novinama često negativni u slučaju emigranata. Iseljenici dolaze i ostavljaju velike količine novca u Republici Hrvatskoj. Također je zanimljivo da će se Amerikanci nastaviti vraćati i to je ono što nam treba. Trebamo turiste koji se vraćaju svake godine, koji vole naše more, naš način života opuštenoj atmosferi “, rekao je Miketić.

Glas Hrvatske želi g. Miketiću sve najbolje na novom položaju na Vijeću Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske i očekuje informacije o radu u vijeću i budućem uspjehu.

Izvor: Glas Hrvatske HRT

Boris Miketić recently appointed to government council for Croats outside Croatia

The Voice of Croatia’s Ivana Perkovac recently spoke to Mr. Boris Miketić from the USA who has been appointed to the government council for Croats outside the Republic of Croatia. During the interview Mr Miketić shared his views on the position of Croats living in the USA, policy toward Croats living abroad and potentials in Croatian tourism.

Boris Miketić is a notary public, court interpreter, and owner of the Croatia travel agency. As of recently, he will be representing Croatians from the United States of America in the Government Council for Croats outside the Republic of Croatia. Being a new member of the council he shared how he received the news of his appointment and what his reaction was?
“As a very active member of the community, I am well aware of the problems that our emigrants or our Croatians that are temporarily in America find themselves in and what kind of problems trouble them. The first problem is definitely dual taxation of American pensions which causes a great problem for our people. The second problem is the long process for acceptance into Croatian citizenship and I think this should be simplified and our institutions should speed this process up”, said Miketić.
The problems Mr. Miketić mentioned have been the topic of discussion for many years and often come to the forefront when elections are to be held in Croatia and many things are promised. This is reflected in policy directed toward Croats outside the Republic of Croatia.

“It is clear that our policy toward emigrated Croatians is not good. Much can be done here and cooperation can be at a better level because these people of ours that live abroad are not all economic migrants but rather there is a great number of people who are exceptionally successful. However, for now, there has been no greater interest for them to be included in life in Croatia because they weren’t given the chance. There is actually no welcome and interest for getting these people involved, but small advancements are taking place. I am very happy to see this because I travel around the world, I have visited more than 100 countries as the owner of a tourist agency and I see a terrific potential for our country that isn’t even being used”, revealed Miketić.

What do Americans seek in tourism and how well is Croatia recognized as a destination for American tourists?

“Americans love to come to Croatia and they are thrilled with everything they see. I traveled here a few times with a few of them and showed them the beauties of our country and they are completely thrilled and like to come back. There is also a great number of our emigrants that go home each year, where they spend their money and truly invest, which is why I really don’t understand why articles in newspapers are quite often negative where emigrants are concerned. Emigrants arrive and leave great quantities of money in the Republic of Croatia. It is also interesting that Americans will keep returning, and this is what we need. We need tourists that come back each year, that come to love our sea, our way of life the relaxed atmosphere “, said Miketić.

The Voice of Croatia wishes Mr. Miketić all the best in his new position on the Government Council for Croats outside the Republic of Croatia and looks forward to hearing about his work on the council and future success.

Source: The Voice of Croatia HRT

Facebook Komentari