Zagrebačka burza čitala vijesti po internetu o Ramljakovim planovima, pa obustavila trgovinu dionicama

Zagrebačka burza (ZSE) u četvrtak ujutro je privremeno obustavila trgovanje dionicama tvrtki iz sastava Agrokora, a koje će trajati “do objave javnosti informacija o okolnostima vezanim uz nacrt strukture nagodbe vjerovnika”.

Odmah po otvaranju Burze objavljene su obavijesti o privremenoj obustavi trgovanja dionicama osam kompanija iz sastava Agrokora koje su izlistane ne ZSE – Leda, Jamnice, Zvijezde, Belja, PIK Vinkovaca, Vupika, Tiska i Žitnjaka.

Obustava, prema rješenjima Burze, “traje do objave javnosti informacija o okolnostima vezanim uz nacrt strukture nagodbe vjerovnika”.

Izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak u srijedu poslijepodne je izvijestio da je Privremeno vjerovničko vijeće podržalo “Prijedlog restrukturiranja – nacrt strukture nagodbe” koncerna te da će u sljedeća tri mjeseca na osnovu tog nacrta utvrditi konačne postavke nagodbe.

Osnova strukture nagodbe je da se formira potpuno nova umanjena grupa u obliku holdinga s operativnim kompanijama u koje će se onda prenijeti imovina zdravog dijela kompanije, oslobođene jamstva i dugova, a bit će u vlasništvu dobavljača, banaka i vlasnika obveznica.

Dio dugova, odnosno sve što ostane na staroj organizaciji, na starom Agrokoru, otpisat će se, otvoriti stečajevi i likvidacija tih kompanija, rekao je jučer izvanredni povjerenik u izjavi novinarima nakon sjednice Privremenog vjerovničkog vijeća, piše HRT.

Obavijest na burzi

Na temelju članka 330. st. 2. i čl. 331. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13,
18/15, 110/15 i 123/16) te članka 248. st. 1. t. 4. Pravila Burze i članka 48. i 49. Zakona o općem
upravnom postupku (NN 47/09), u predmetu obustave trgovanja dionicama društva PIK-VINKOVCI d.d.,sa
sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, Uprava Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/22 (u
daljnjem tekstu: Burza), po službenoj dužnosti, dana 21. prosinca 2017. godine donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. Obustavlja se trgovanje dionicama društva PIK-VINKOVCI d.d.,sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca
130, oznake PIVK, ISIN: HRPIVKRA0007.

2. Mjera iz točke 1. ovog Rješenja traje do objave javnosti informacija o okolnostima vezanim uz nacrt
strukture nagodbe vjerovnika.

3. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Zagrebačke burze.
Obrazloženje

Dana 21. prosinca 2017. godine Burza je u dnevnom elektroničkom tisku na stranicama www.index.hr uočila članak pod naslovom: „Proučili smo Ramljakov plan Osniva se „novi“ Agrokor, mirovinski fondovi mogli bi ostati bez svega“, i u kojem se između ostalog navodi da je „izvanredna Uprava Agrokora predstavila plan nagodbe prema kojem će se osnovati „novi“ Agrokor, koji uključuje i osnivanje novih ovisnih društava – novog Leda, Jamnice, Belja itd., što znači da bi postojeći dioničari, među kojima su i mirovinski fondovi, mogli ostati bez svega što su uložili u Todorićeve kompanije“.

Isto tako na Internet stranici www.agrokor.hr Burza je uočila članak pod nazivom „Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora
podržalo nacrt strukture nagodbe“ u kojem je sadržana informacija da je na sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora podržan od strane vjerovnika nacrt strukture nagodbe predstavljen od strane savjetnika izvanredne uprave i izvanrednog povjerenika Agrokora prema kojem bi vjerovnici postali novi 100-postotni vlasnici i preuzeli punu operativnu kontrolu nad sustavom Agrokor.

S obzirom da informacija o okolnostima vezanim uz nacrt nagodbe vjerovnika predstavlja informaciju za koju je razumno očekivati da u značajnoj mjeri može utjecati na cijenu dionica društva PIK-VINKOVCI d.d., nastala je situacija u kojoj je potrebno zaštititi ulagatelje na način da se trgovina predmetnim dionicama obustavi do trenutka kada javnost bude potpuno i točno informirana o navedenim okolnostima.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
ZAGREB
Klasa: UP/I-451-01/17-01/60
Urbroj: 536-17-2
Zagreb, 21. prosinac 2017. g.

Slijedom navedenog, trgovina dionicama društva PIK-VINKOVCI d.d. obustavlja se do objave informacija o okolnostima vezanim za nacrt strukture nagodbe vjerovnika, čime bi javnost bila potpuno i točno informirana o navedenim okolnostima, što je prema ocjeni Burze dovoljno razdoblje da se steknu uvjeti za fer i pravično trgovanje jer se može pretpostaviti da će svi ulagatelji raspolagati informacijama potrebnim za donošenje investicijskih odluka.

Člankom 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala propisano je da je burza dužna donijeti odluku o privremenoj obustavi trgovanja kada to zahtjeva zaštita ulagatelja. Člankom 331. st. 1. Zakona o tržištu kapitala propisano je da se na odlučivanje Burze o privremenoj obustavi financijskog instrumenta na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku

Člankom 248. st. 1. t. 4. Pravila Burze propisano je da će Burza privremeno obustaviti trgovinu financijskim instrumentom kada to zahtijeva zaštita ulagatelja.

Člankom 48. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se upravna stvar može riješiti neposredno, a člankom 49. da službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar ako se pravo stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka kojima raspolažu javnopravna tijela odnosno ako je to nužno za poduzimanje hitnih mjera koje se ne mogu odgađati, ako je to u javnom interesu, a činjenice na kojima se rješenje temelji su utvrđene ili barem učinjene vjerojatnima.

S obzirom na sve naprijed navedeno, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Člankom 331. st. 3. Zakona o tržištu kapitala propisano je da Burza dužna svoju odluku objaviti na internetskim stranicama.
Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Tomislav Gračan
Član Uprave

Dostaviti:
1. Izdavatelj
2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Miramarska 24b
3. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a
4. Odjel tržišta, ovdje

Facebook Komentari