Povjerenstvo: Martina Dalić mora u imovinskom stanju navesti da je suprug dobio bonus, ali ne i iznos

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dalo je mišljenje po kojem Martina Dalić mora u imovinskom stanju navesti da je suprug dobio bonus, ali ne i iznos.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 30. stavka l. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu: ZSSI), na zahtjev dužnosnice Martine Dalić, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta, za davanjem mišljenja Povjerenstva, na 192. sjednici, održanoj 8. rujna 2017.g., daje sljedeće:

MIŠLJENJE

I. Na temelju članka 8. stavka 2. ZSSI-a, dužnosnica Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, obvezna je, povodom isplate bonusa bračnom drugu dužnosnice od strane trgovačkog društva INA d.d. većeg od 30.000,00 kn, podnijeti Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju dužnosnika povodom bitne promjene na imovini, istekom godine u kojoj je promjena nastala.

II. S obzirom da su Pravilnikom o poslovnoj tajni trgovačkog društva INA d.d. materijalna prava radnika tog trgovačkog društva definirana kao poslovna tajna, dužnosnica Martina Dalić obvezna je u izvješću o imovinskom stanju navesti da je njenom bračnom drugu isplaćen bonus, bez navodenja iznosa isplaćenog bonusa te zajedno s podnesenim izvješćem dostaviti Povjerenstvu podatak o iznosu isplaćenog iznosa.

Obrazloženje

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je dužnosnica Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske. U knjigama ulazne pošte zahtjev je zaprimljen 25. kolovoza 2017.g., pod poslovnim brojem: 711-U-5452-M-173/17-01-5, povodom kojeg se vodi predmet broj M- 173/17.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 4. ZSSI-a propisano je da su predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske) dužnosnici u smislu navedenog Zakona, stoga je i Martina Dalić povodom obnašanja dužnosti potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta obvezna postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a propisano je da su dužnosnici, u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužni zatražiti mišljenje Povjerenstva, koje je potom dužno na zahtjev dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Dužnosnica u zahtjevu navodi da je njezinom bračnom drugu Niki Daliću, kao članu Uprave trgovačkog društva INA d.d., 19. lipnja 2017.g. od strane poslodavca isplaćen bonus za 2016.g. Dužnosnica napominje da bonus predstavlja neizvjestan prihod s obzirom da se isti eventualno isplaćuje članovima Uprave trgovačkog društva INA d.d. za rezultate postignute tijekom prethodne godine, ovisno o izvršenju kriterija uspješnosti poslovanja.

Dužnosnica nadalje navodi da iznos bonusa isplaćen bračnom drugu predstavlja poslovnu tajnu sukladno odredbi članka 50. Ugovora o radu sklopljenog između bračnog druga i trgovačkog društva INA d.d., a u skladu s definicijom poslove tajne određene Pravilnikom o poslovnoj tajni trgovačkog društva INA d.d. Dužnosnica od Povjerenstva traži mišljenje predstavlja li isplata bonusa njenom bračnom drugu i u kojem iznosu, bitnu promjenu na imovini te mora li dostaviti Povjerenstvu podatke o iznosu isplaćenog bonusa, uzevši u obzir okolnost da bi objava podataka o visini bonusa predstavljala tešku povredu obveze čuvanja poslovne tajne, što bi izazvalo negativne posljedice na njegov radnopravni status.

Dužnosnica je uz zahtjev za davanjem mišljenja dostavila dopis trgovačkog društva INA d.d. od 14. srpnja 2017.g. u kojem se navodi da se sadržaj Ugovora o radu s članom Uprave trgovačkog društva INA d.d. (u daljnjem tekstu: Ugovor) smatra poslovnom tajnom na temelju članka 50. Ugovora. Sukladno odredbama važećih propisa, prilikom sklapanja Ugovora poslodavca zastupaju dva člana Nadzornog odbora koji je i odobrio sadržaj samog Ugovora. U dopisu se nadalje navodi da je termin poslovna tajna definiran Pravilnikom o poslovnoj tajni u trgovačkom društvu INA d.d., a podaci koji čine poslovnu tajnu su, izmedu ostalih, i ugovori koje trgovačko društvo INA d.d. sklapa, osobni podaci radnika, i materijalna prava radnika.

Člankom 8. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da su dužnosnici obvezni, ako je tijekom obnašanja javne dužnosti došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja, dužni o tome podnijeti Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju, istekom godine u kojoj je promjena nastupila.

Člankom 8. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da podaci o imovini dužnosnika obuhvaćaju podatke o naslijedenoj imovini i podatke o stečenoj imovini. Stavkom 7. podstavkom 7. istog članka propisano je da podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju, između ostalog, podatke o dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od samostalne djelatnosti, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku.

Istim člankom, stavkom 8. ZSSI-a propisano je da se pod pokretninama veće vrijednosti koje je potrebno prijaviti u izvješću imovinskom stanju podrazumijevaju pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kn.

S obzirom da ZSSI-om nije izričito propisano koji se novčani iznos smatra bitnom promjenom na imovini dužnosnika, analognom primjenom članka 8. stavka 8. ZSSI-a koji se odnosi na pojedinačnu vrijednost pokretnina koje je potrebno prikazati u izvješću o imovinskom stanju, Povjerenstvo tumači da bitnu promjenu na imovini predstavlja iznos veći od 30.000,00 kn koji je isplaćen dužnosniku, njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu/životnom partneru ili malodobnoj djeci.

Slijedom navedenog, u slučaju da je bračnom drugu dužnosnice Martine Dalić isplaćen bonus u iznosu većem od 30.000,00 kn, dužnosnica je povodom navedene isplate, na temelju članka 8. stavka 2. ZSSI-a obvezna podnijeti Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju, istekom godine u kojoj je navedena isplata izvršena, odnosno u konkretnom slučaju do kraja 2017.g.
U odnosu na obvezu čuvanja poslovne tajne, Povjerenstvo ukazuje na odredbe Zakona o tajnosti podataka („Narodne novine” broj 79/07. i 86/12.) kojim je propisano je da stupanjem na snagu toga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine”, br. 108/96.), osim odredbi navedenih u glavi 8. i 9. istog Zakona. Glavom 8. Zakona o zaštiti tajnosti podataka regulirana je poslovna tajna. Člankom 19. navedenog Zakona propisano je da poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese. Člankom 24. istog Zakona propisano je da se ne smatra povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom ako se to priopćavanje obavlja fizičkim osobama ili pravnim osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju priopćavati na temelju zakona i drugih propisa.

S obzirom da je dužnosnica dostavila službeni dokument izdan od strane trgovačkog društva INA d.d. kojim se potvrđuje da je Pravilnikom o poslovnoj tajni koji predstavlja opći akt tog trgovačkog društva, određeno da materijalna prava radnika predstavljaju poslovnu tajnu tog trgovačkog društva, Povjerenstvo prihvaća da se plaća bračnog druga dužnosnice koji obavlja funkciju člana Uprave trgovačkog društva INA d.d., kao i bonusi koji su mu isplaćeni, može smatrati poslovnom tajnom.
Povjerenstvo međutim ističe da je obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u kojem su dužnosnici obvezni navesti podatke o svojoj imovini te imovini svog bračnog druga, kao i sve bitne promjene na imovini propisana Zakonom.

S obzirom da se na temelju članka 24. Zakona o zaštiti tajnosti podataka priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom pravnim osobama kojima se takvi podaci moraju priopćavati na temelju zakona ne smatra povredom čuvanja poslovne tajne, okolnost da su materijalna prava radnika trgovačkog društva INA d.d. odredena kao poslovna tajna ne oslobađa dužnosnicu Martinu Dalić od obveze da Povjerenstvu dostavi podatak o bonusu koji je isplaćen njezinom suprugu.

Slijedom navedenog, dužnosnica Martina Dalić obvezna je, povodom isplate bonusa bračnom drugu od strane trgovačkog društva INA d.d., ukoliko je isti veći od 30.000,00 kn, podnijeti Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju dužnosnika povodom bitne promjene na imovini, i to istekom godine u kojoj je bonus isplaćen.

S obzirom da se podaci koje dužnosnici navode u podnesenim izvješćima o imovinskom stanju javno objavljuju na internetskim stranicama Povjerenstva, a podaci o bonusu koji je isplaćen bračnom dugu dužnosnice predstavljaju poslovnu tajnu trgovačkog društva INA d.d. te bi objavljivanjem istih došlo do povrede obveze čuvanja poslovne tajne, upućuje se dužnosnica da u rubrikama izvješća koje se odnose na bruto i neto iznos isplaćenog bonusa unese „00,00” te da u napomeni obrasca navede da je bonus isplaćen njezinom bračnom drugu općim aktom trgovačkog društva INA d.d. utvrđen poslovnom tajnom te da su podaci o iznosu bonusa dostavljeni i poznati Povjerenstvu. Zajedno s tako ispunjenim izvješćem o imovinskom stanju dužnosnica je obvezna dostaviti Povjerenstvu podatak o visini isplaćenog bonusa.

Facebook Komentari