Vodovod htio Rogozničkim vatrogascima zaplijeniti čizme, kacige, brentače…..

Lika online

U danima kad je Dalmacija poharana požarima i vatrogasci riskiraju svoj život kako bi obranili živote i imovinu, na adresu DVD-a Rogoznica je stiglo ovršno rješenje.

Od Vodovoda i odvodnje rogozničkim je vatrogascima stiglo ovršno rješenje zbog duga od 3977 kuna. U danima kad su vatrogasci istinski junaci, potez Vodovoda zgrozio je javnost, piše sibenskiportal.hr.

DVD se žalio, ali usprkos tome svaki mjesec stižu im računi i ovršni prijedlozi te se dug već popeo na pedesetak tisuća kuna. Kako DVD nema novaca na računu, ovrha bi mogla značiti zapljenu imovine, odnosno čizama, kaciga, brentača i druge opreme.

U svezi medijskih napisa oglasio se Miho Mioč, direktor Vodovoda i odvodnje:

‘Na mjernom mjestu broj 291300 , u Rogoznici sa šifrom kupca 343075, u matičnim evidencijama trgovačkog društva Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik kao korisnik usluge evidentirano je dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Rogoznica, te je ovo Društvo istom uredno izvršava obvezu, te mu za isto ispostavlja račune.

Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik kao isporučitelj usluge potrošačima ispostavlja račun za izvršenu uslugu, a na temelju stanja očitane potrošnje na vodomjeru i to u pravilu jednom mjesečno.

Korisnik usluge plaća uslugu na temelju računa a sve prema količini pružene usluge i važećoj cijeni.

Prema sadašnjem stanju potraživanja isporučitelja ukupan dug za isporučenu uslugu na predmetnom mjernom mjestu iznosi 40.201,80 kuna.

Pred nadležnim Općinskim sudom u Šibeniku u tijeku su tri parnična postupka za naplatu predmetnog duga jer navedeni korisnik ne plaća odnosno neredovito plaća ispostavljene račune, od kojih je jedan nepravomoćno presuđen presudom Općinskog suda u Šibenika pod pos brojem Povrv-1101/15 od dana 15. ožujka 2017.g. u korist isporučitelja usluge, a koju Vam presudu dostavljamo u prilogu u svrhu dokaza slijedećega.

Kod isporučitelja je uobičajena praksa da se voda koja je utrošena za gašenje požara nikada ne naplaćuje, uz prethodno predočenje potvrde potpisane od strane zapovjednika javne vatrogasne postrojbe u kojoj je naznačena količina vode i vrijeme gašenja požara s naznačenim datumima sukladno odredbama članka 34 st. 1. Zakona o vatrogastvu.

Naprotiv dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Rogoznica iako tvrdi da je voda utrošena na spornom hidrantu korištena u protupožarne svrhe ničim nije svoje tvrdnje dokazalo, pa niti u nepravomoćno okončanom parničnom postupku, a što je vidljivo iz obrazloženja presude Općinskog suda u Šibeniku koja Vam se dostavlja.

Štoviše iz pregleda isporučenih količina vode na predmetnom mjerno mjestu vidljiva je konstantna potrošnja tijekom razdoblja godine u utuženom razdoblju, koja ukazuje na činjenicu da voda doista nije upotrijebljena za gašenje požara nego da se ista koristila i u druge svrhe.

Opisano postupanje isporučitelja usluge je redoviti način na koji se u slučaju neplaćanja odnosno neredovitog plaćanja računa za isporučenu vodu, potraživanje od korisnika naplaćuje prisilnim putem sukladno čl. 11. Pravilnika o općim tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koju je donio isporučitelj usluge, na temelju članka 215. Zakona o vodama.

Radi cjelovitosti informacije ukazujemo da je korisnik dužan dojaviti sve eventualne promjene vezane uz matične podatke korisnika usluge, što izričito obuhvaća i promjenu koje se odnose na vlasnika tj. zakonitog korisnika. To znači da ukoliko DVD Rogoznica nije korisnik predmetnog priključnog mjesta-hidranta, trebao obavijestiti ovo Društvo kao isporučitelja usluge na način da istom dostavi vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje promjena vlasničkog statusa i od kada je ista nastupila, a što ovaj ničim nije dokazao da je to doista i učinio.

Naime, ukoliko korisnik usluge, kojeg isporučitelj usluge vodi u evidenciji potrošača, pravovremeno ne dostavi isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni on i dalje ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

Naime, na svakom računu navedeno je da „Svaku promjenu podataka o korisniku dužni ste blagovremeno prijaviti, jer u protivnom potrošač snosi svu nastalu štetu „ te je DVD Rogoznica kao korisnik usluge bio upoznat da ukoliko korisnik usluge, kojeg isporučitelj usluge vodi u evidenciji potrošača, pravovremeno ne dostavi isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

Ističemo kako DVD Rogoznica nije niti tijekom postupka pred nadležnim sudom predočilo dokaz da je pisanim putem obavijestilo isporučitelja usluge o promjeni korisnika za utuženo razdoblje iz čega proizlazi da je DVD Rogoznica kao evidentirani korisnik vodnih usluga i nadalje obveznik plaćanja istih.

Da su gore navedeni navodi istiniti potvrđuje spomenuta presuda Općinskog suda u Šibeniku iz koje je vidljivo da tijekom postupka korisnik DVD Rogoznica u potkrijepu svojih navoda nije sudu dostavio niti jedan materijalni dokaz, pa je očigledni da istim i ne raspolaže.

Također ukazujemo na činjenicu da se sporno mjerno mjesto sa hidrantom nalazi neposredno uz zgradu DVD Rogoznicu, bočno sa južne strane objekta iz čega je razvidno da se na predmetnom mjernom mjestu voda ne bi mogla koristiti od bilo koje treće osobe osim samog DVD Rogoznica, stoji u priopćenju.

Facebook Komentari