Objavljena odluka Povjerenstva Dalije Orešković o pokretanju postupka protiv Zorana Milanovića

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pod predsjedanjem Dalije Orešković objavilo odluku o pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Zorana Milanovića.

REPUBLIKA HRVATSKA

Broj: 711-1-122-P-335-16/17-06-17 Zagreb, 17. siječnja 2017.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom vlastitih saznanja o mogućem sukoba interesa dužnosnika Zorana Milanovića, zastupnika u Hrvatskom saboru, na 165. sjednici održanoj 17. siječnja 2017.g., donosi sljedeću

ODLUKU

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Zorana Milanovića, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog moguće povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz istovremenog obnašanja navedene javne dužnosti i obavljanja funkcije direktora trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o., u razdoblju od 7. studenoga 2016.g. pa nadalje.

11. Poziva se dužnosnik Zoran Milanović da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka kao i na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.

Obrazloženje

Uvidom u Registar dužnosnika kojeg ustrojava i vodi Povjerenstvo utvrđeno je da dužnosnik Zoran Milanović obnaša dužnost zastupnika u 9. sazivu Hrvatskog sabora, koji je konstituiran izborom predsjednika na sjednici održanoj dana 14. listopada 2016.g.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 3. ZSSI-a propisano je da su zastupnici u Hrvatskom saboru dužnosnici u smislu odredbi ZSSI-a, stoga je Zoran Milanović povodom obnašanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru obvezan postupati sukladno odredbama ZSS1-a.

Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka Povjerenstvo donosi pisanu odluku.

Povodom podatka objavljenog u medijima da je dužnosnik Zoran Milanović, zastupnik u Hrvatskom saboru, osnovao trgovačko društvo EuroAlba Advisory d.o.o., u kojem ujedno obavlja funkciju direktora, Povjerenstvo je izvršilo uvid u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 081060080 upisano trgovačko društvo EuroAlba Advisory d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24. Kao jedini osnivač, a ujedno i direktor navedenog trgovačkog društva, upisan je Zoran Milanović. Predmet djelatnosti trgovačkog društva je savjetovanje u vezi s upravljanjem.

Člankom 14. stavkom l. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. Člankom 16. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, odnosno udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijet će svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na osobe iz članka 4. stavka 5. ovog Zakona, ili posebno tijelo. Ta osoba, odnosno posebno tijelo (povjerenik) djelovat će glede ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu u svoje ime, a za račun dužnosnika.

Uvidom u izvješće o imovinskom stanju kojeg je dužnosnik Zoran Milanović podnio povodom ponovnog izbora na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, zaprimljeno u Povjerenstvu 15. studenoga 2016.g., utvrđeno je da je u istom dužnosnik naveo da obavlja funkciju direktora trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. od 7. studenoga 2016.g., no u tom izvješću dužnosnik nije naveo da je ujedno i imatelj udjela u vlasništvu (temeljenom kapitalu) istog trgovačkog društva, a što je dužnosnik bio dužan prikazati u rubrici „Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima”. Uz izvješće o imovinskom stanju, dužnosnik je priložio i podnesak u kojem navodi da je izvršio prijenos upravljačkih prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. na povjerenika, Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & partneri.

Potom je dužnosnik dana 16. studenoga 2016.g. podnio podnesak u kojem navodi da je uočio pogrešku u odnosu na imenovanje članom uprave odnosno direktorom trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o., koju će otkloniti u najkraćem mogućem roku.

U postupku prethodne (administrativne) provjere podnesenog izvješća o imovinskom stanju, Povjerenstvo je zaključkom od 28. studenoga 2016.g. pozvalo dužnosnika Zorana Milanovića da dostavi dokaz (ispravu, ugovor) o prijenosu upravljačkih prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. na povjerenika.

Dužnosnik je potom podnio izvješće koje je u Povjerenstvu zaprimljeno 12. prosinca 2016.g., u kojem dužnosnik u rubrici „Napomena” navodi da je upravljačka prava. danom osnivanja trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. prenio na Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & partneri j.t.d.

Uz navedeno izvješće dužnosnik je priložio i Odluku jedinog osnivača preddruštva potpisanu od strane osnivača Zorana Milanovića od 7. studenoga 2016.g. U ovoj Odluci se navodi da dužnosnik u svojstvu osnivača trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. prenosi upravljačka prava na temelju udjela u trgovačkom društvu EuroAlba Advisory d.o.o. na odvjetnika Tina Doličkog, jednog od osnivača Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & partneri j.t.d., koji će kao povjerenik ostvarivati članska prava u navedenom trgovačkom društvu u svoje ime, a za račun dužnosnika.

Osnivač se obvezuje da neće davati obavijesti, upute, naloge ili na drugi način biti u vezi s povjerenikom i time utjecati na ostvarivanje njegovih osnivačkih prava i ispunjavanje obveza koji proizlaze iz članskih prava te se odlukom navodi da se ista primjenjuje od dana upisa u sudski registar.
Povjerenstvo ukazuje kako odredbama ZSSI-a nije propisan oblik odnosno forma prijenosa upravljačkih prava na povjerenika.

Međutim, polazeći od obveza i odgovornosti koje povjerenik preuzima kao i činjenice da se podaci o povjereniku upisuju u Registre koje ustrojava i vodi Povjerenstvo te da se podaci o povjereniku objavljuju na internetskoj stranici Povjerenstva, Povjerenstvo tumači da je za potrebe provjere je li dužnosnik postupio u skladu s obvezama koji proizlaze iz članka 16. stavka l . ZSS-a, nužno utvrditi je li imenovani povjerenik prihvatio obveze i odgovornost koja proizlaze iz prijenosa upravljačkih prava.

S obzirom da takva suglasnost volja ne proizlazi iz dostavljene Odluke jedinog osnivača preddruštva kao jednostrano-obvezujućeg akta dužnosnika Zorana Milanovića, iz kojeg ne proizlazi nedvosmisleno da je imenovani povjerenik prihvatio obveze i odgovornost povjerenika, Povjerenstvo je pisanim putem od odvjetnika Tina Doličkog zatražilo očitovanje o ovim okolnostima.

Na zahtjev Povjerenstva, odvjetnik Tin Dolički dostavio je očitovanje, zaprimljeno u Povjerenstvu 16. siječnja 2017.g., u kojem navodi da je kao povjerenik prihvatio prijenos upravljačkih prava u trgovačkom društvu EuroAlba Advisory d.o.o. koja su prenesena Odlukom Zorana Milanovića, kao osnivača navedenog trgovačkog društva od 7. studenoga 2016.g. te da prenesena prava redovito ostvaruje sukladno Zakonu. Slijedom navedenog, iz prikupljenih podataka i dokumentacije ne proizlazi da je dužnosnik postupao suprotno obvezi iz članka 16. stavka 1. ZSSI-a.

Međutim, u odnosu na moguću povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a, na zahtjev Povjerenstva, Trgovački sud u Zagrebu dostavio je očitovanje zaprimljeno u Povjerenstvu 28. prosinca 2016.g., u kojem se navodi kako do dana 21. prosinca 2016.g., nije podnesena prijava radi upisa promjene direktora trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. Uz očitovanje, priložena je odluka osnivača o imenovanju člana Uprave/direktora od 7. studenoga 2016.g. kojom je Zoran Milanović imenovan direktorom istog trgovačkog društva.

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu utvrdeno je da je dužnosnik Zoran Milanović na dan donošenja ove odluke i nadalje upisan kao direktor predmetnog trgovačkog društva.

S obzirom da je iz prikupljenih podataka i dokumentacije u postupku provjere Povjerenstvo steklo saznanja da dužnosnik Zoran Milanović za vrijeme obnašanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru istodobno obavlja funkciju direktora trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o., u razdoblju od 7. studenoga 2016.g. pa nadalje, donesena je odluka o pokretanju postupka zbog moguće povrede članka 14. stavka l . ZSSI-a

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi u kojem je razdoblju dužnosnik Zoran Milanović obavljao odnosno obavlja li i nadalje funkciju direktora trgovačkog društva EuroAlba Advisory d.o.o. te je li za obavljanje navedene funkcije primao naknadu i u kojem iznosu.
Sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, poziva se dužnosnik Zoran Milanović da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na razloge pokretanja ovog postupka kao i na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.
Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u izreci ovog akta.

Facebook Komentari