Državna revizija: Za vrijeme Milanovićeve vlade bilo je nepravilnosti u Ministarstvu turizma

Ministarstvo turizma prošle je godine na ugovore o djelu izdvojilo više od zakonom dopuštenog iznosa, a reprezentaciju su koristile i osobe koje na to nisu imale pravo, utvrdila je Državna revizija pregledavajući poslovanje Ministarstva u 2015. godini, kada je ministar bio Darko Lorencin (IDS).

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: provjera izvršenja naloga i preporuka danih u ranije obavljenim revizijama, djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje, financijski izvještaji, računovodstveno poslovanje, imovina, potraživanja, obveze, prihodi, rashodi te javna nabava.

Obavljenom revizijom za 2015. su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na izvršenje naloga i preporuka danih u ranije obavljenim revizijama, te rashode u dijelu koji se odnose na naknade prema ugovorima o djelu, reprezentaciju i aktivnost Konkurentnost turističkog gospodarstva.

1. Izvršenje naloga i preporuka danih u ranije obavljenim revizijama

1.1. Državni ured za reviziju je u ranije obavljenim financijskim revizijama utvrdio određene nepravilnosti i propuste i Ministarstvu je naloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju.

U skladu s odredbom članka 14. stavka 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ministarstvo je dostavilo očitovanje s planom izvršenja naloga i preporuka koji sadrži aktivnosti, rokove i osobe odgovorne za izvršenje planiranih aktivnosti.
Revizijom za 2015. je utvrđeno prema kojim nalozima i preporukama je postupljeno, i koji su u postupku izvršenja. Nalozi i preporuke prema kojima je postupljeno:

– U Obrazloženju prijedloga financijskog plana za 2015. utvrđeni su pokazatelji rezultata za aktivnosti Fond za turizam.

– U okviru izvanbilančnih zapisa su iskazane obveze preuzete po ugovorima čije se podmirenje očekuje u sljedećim proračunskim godinama; Ustrojena je evidencija korisnika kredita po kreditnim partijama s podacima o obvezama subvencije kamata prema vremenu dospijeća i iznosima u skladu s otplatnim planovima poslovnih banaka te analitička evidencija zadužnica primljenih od korisnika sredstava za uredno izvršenje ugovornih obveza koji podaci su iskazani u okviru izvanbilančnih zapisa

– U vezi s provođenjem programa Fond za razvoj turizma, Ministarstvo je tijekom 2015., pri novom odobravanju sredstava po programu iz 2014., postupilo u skladu s preporukama revizije; U novom javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. tražena je dokumentacija već kod podnošenja zahtjeva (dokazi o riješenom vlasničkom, drugom stvarno-pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt, troškovnik na temelju priloženih ponuda, plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja, popunjena i potpisana izjava za financiranje projekta iz drugih izvora, uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i drugo);

Također su prošireni i kriteriji za ocjenu projekata, tako da se kod ocjene uzima u obzir korištenje zelenih tehnologija u izgradnji i opremanju objekata javne turističke infrastrukture, održivost projekta (financijska održivost, održivo upravljanje i osigurani kadrovski kapaciteti za provedbu) i drugo.

– Ministarstvo je tijekom 2015. u suradnji s poslovnim bankama poduzimalo mjere za povrat isplaćenih subvencija kamata u okviru aktivnosti Program subvencioniranja kreditnih programa u turizmu, Programa Poticaj za uspjeh (prijava u postupke predstečajne nagodbe, prijava Državnom odvjetništvu na daljnje nadležno postupanje, naplata putem banaka kreditora koje su dužne prilikom naplate svojih potraživanja u stečaju, ovrsi i u drugim slučajevima uračunati i subvencionirani iznos); Prema pregledu Ministarstva sa stanjem početkom veljače 2016., u tijeku je povrat od korisnika subvencije kamata u iznosu 10.049.367,00 kn, za 12 kredita.

– Realizacija projekata sufinanciranih u okviru aktivnosti Programa razvoja novih proizvoda održivog turizma iz 2013., u skladu sa zaključenim ugovorima je završena u 2014. te je obavljen nadzor realizacije projekata.

Nalozi u postupku izvršenja:

– Pokazatelji rezultata aktivnosti i projekata Ministarstva navedeni u Obrazloženju prijedloga financijskog plana i Strateškom planu Ministarstva nisu bili usklađeni; U većini slučajeva pokazatelji rezultata navedeni u Obrazloženju prijedloga financijskog plana za 2015. i Strateškom planu Ministarstva za 2015. – 2017. su usklađeni, iako i nadalje u pojedinim slučajevima utvrđeni pokazatelji rezultata aktivnosti navedeni u Obrazloženju prijedloga financijskog plana za 2015. nemaju poveznicu s pokazateljima rezultata navedenim u Strateškom planu Ministarstva za 2015. – 2017., a pojedine aktivnosti koje su navedene u Obrazloženju prijedloga financijskog plana, ne nalaze se u Strateškom planu Ministarstva za 2015. – 2017. (utvrđeno revizijom za 2014.).

– Provode se aktivnosti u vezi s nadzorom namjenskog korištenja kredita korisnika subvencije kamata s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u skladu s uvjetima iz Programa subvencioniranja kreditnih programa u turizmu, ugovora o poslovnoj suradnji koji su zaključili Ministarstvo i banke i ugovorima o kreditu koje su zaključili korisnici i banke, odnosno povrata danih subvencija od korisnika kredita; Za deset kredita je obustavljeno subvencioniranje; S obzirom da je navedeni Program i nadalje u tijeku, do konačne otplate kredita korisnika subvencije (2029.), Ministarstvo kontinuirano provodi nadzor namjenskog korištenja kredita provjerom dokumentacije i obavljanjem nadzora na terenu kod korisnika subvencije te su u tijeku radnje (prikupljanje i priprema dokumentacije) za obustavu i povrat subvencije kamata od više korisnika, za koje je utvrđeno da se nisu pridržavali uvjeta navedenog Programa i zaključenih ugovora; Ministarstvo je odredilo kontinuirani rok izvršenja provedbe danog naloga do konačne otplate kredita korisnika subvencija kamata, odnosno 2029. (utvrđeno revizijom za 2014.).

Ministarstvo je i nadalje u obvezi postupati prema danim nalozima Državnog ureda za reviziju.

1.2. Na točku 1. Nalaza, Ministarstvo se nije očitovalo.

2. Rashodi

2.1. Rashodi su ostvareni u iznosu 191.853.109,00 kn, što je za 29.431.615,00 kn ili 13,3 % manje u odnosu na prethodnu godinu.
Vrijednosno značajniji se odnose na tekuće donacije Hrvatskoj turističkoj zajednici za financiranje njenih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu u iznosu 78.000.000,00 kn, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 24.987.342,00 kn, subvencije u iznosu 24.770.003,00 kn, rashode za zaposlene u iznosu 23.819.620,00 kn, kapitalne pomoći i kapitalne donacije u iznosu 23.151.000,00 kn te materijalni rashode u iznosu 11.237.979,00 kn.

– Rashodi za naknade prema ugovorima o djelu

U okviru materijalnih rashoda ostvareni su rashodi za naknade prema ugovorima o djelu u iznosu 691.628,00 kn, što je za 232.013,00 kn više u odnosu na 2014., kada su navedeni rashodi iznosili 459.615,00 kn.

Ugovori o djelu su zaključeni s vanjskim suradnicima (21), od čega se sedam odnosi na drugo tijelo državne uprave (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) koje ima sjedište na istoj lokaciji kao i Ministarstvo. Uz mjesečne zaključene ugovore o djelu priložena je Potvrda o uredno izvršenom poslu na temelju ugovora. Porezi i doprinosi na naknade prema zaključenim ugovorima o djelu su obračunani i plaćeni u skladu s propisima.

Pojedini ugovori o djelu zaključeni su za obavljanje poslova koji se odnose na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva (kadrovski i arhivski poslovi, izrada prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnika, odluka i općih akata Ministarstva, priprema sjednica kolegija, organiziranje sastanaka i vođenje zapisnika, arhivski poslovi, unos raznih podataka u računalo i druge poslove).

Navedeno nije u skladu s odredbom članka 62. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), kojom je propisano da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. navedenog Zakona (državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona), mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe.

Na odnos pružatelja usluga i državnog tijela primjenjuju se propisi kojima se uređuju obveznopravni odnosi. Također, odredbom članka 62. stavka 2. Zakona o državnim službenicima je propisano da izdaci za pružatelje usluga na temelju ugovora o djelu ne smiju prelaziti 2,0 % ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo.

Rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika Ministarstva s doprinosima, planirani su u iznosu 24.900.000,00 kn, a rashodi za izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu su ostvareni u iznosu 698.924,00 kn i iznose 2,8 % sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva za 2015. te su veći od propisanog iznosa za 200.924,00 kn.

Na navedenu nepravilnost Državni ured za reviziju je ukazivao i u revizijama za prethodne godine.

Rashodi po ugovoru o djelu su u 2011. iznosili 10,8 %, u 2012. iznosili su 7,1 %, a u 2013. iznosili su 5,3 % rashoda za plaće zaposlenika.

U 2014. navedeni rashodi iznosili su 1,9 % rashoda za plaće zaposlenika, odnosno bili su u granicama zakonom propisanog postotka, a u 2015. su opet povećani. Državni ured za reviziju nalaže pri ugovaranju poslova putem ugovora o djelu, ugovarati samo one poslove koji nisu poslovi državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva.

Nalaže se izvršavati izdatke za pružatelje usluga na temelju ugovora o djelu do 2,0 % ukupnog iznosa sredstava osiguranim za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini, u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima.

– Rashodi za reprezentaciju

Rashodi za reprezentaciju su planirani u iznosu 838.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 567.641,00 kn, što je za 270.359,00 kn ili 32,3 % manje od plana. Odnose se na organizaciju i održavanje organizacije 100-te sjednice Izvršnog vijeća Svjetske turističke organizacije održane u Rovinju u iznosu 250.729,00 kn u okviru provedbe aktivnosti Međunarodna suradnja, troškove reprezentacije ostvarene u čajnoj kuhinji u iznosu 65.457,00 kn, reprezentaciju povodom organizacije dana hrvatskog turizma u iznosu 20.225,00 kn te druge rashode za reprezentaciju u iznosu 231.230,00 kn. U Ministarstvu su reprezentaciju koristili ministar, zamjenik ministra, pomoćnici ministra, tajnik kabineta ministra i drugi državni službenici.

Odredbama točke XII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novina 5/12, 128/12 i 24/14) je određeno da pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju državni dužnosnici I. i II. skupine iz točke II. navedene Odluke (ministar, zamjenik ministra).

Sredstva za reprezentaciju su koristile i osobe koje nisu navedene u spomenutoj Odluci.

U pojedinim slučajevima za ostvarene rashode reprezentacije Ministarstva u dokumentaciji se, uz račune izdavatelja poslovne kartice za učinjene troškove, nalaze odobrenja o obavljenim plaćanjima rashoda za reprezentaciju (slip) s iznosima pojedinačnih troškova, bez priloženih računa o obavljenim uslugama ili isporučenim robama.

Navedeno nije u skladu s odredbom članka 10. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14 i 115/15), kojom je, između ostalog, propisano da se knjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama temelji na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju, jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

U većini slučajeva za ostvarene rashode reprezentacije plaćeni poslovnim karticama, s kojima su zaduženi zaposlenici Ministarstva, nisu navedeni razlozi ugošćavanja.

Državni ured za reviziju nalaže reprezentaciju koristiti u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja. Nadalje se nalaže u poslovnim knjigama evidentirati rashode reprezentacije na temelju vjerodostojnih, istinitih, urednih i prethodno kontroliranih knjigovodstvenih isprava, kako je propisano odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

– Rashodi za aktivnost Konkurentnost turističkog gospodarstva

Za provedbu aktivnosti Konkurentnost turističkog gospodarstva su ostvareni rashodi u iznosu 23.453.882,00 kn. U provedbi navedene aktivnosti, na temelju objavljenog Javnog poziva za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava, u okviru mjere B, dodijeljena su bespovratna sredstva korisniku u iznosu 80.000,00 kn.

U srpnju 2015. Ministarstvo je s korisnikom zaključilo Ugovor kojim se Ministarstvo obvezalo korisniku dodijeliti poticajna, namjenska i bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta (Street Food and Craft beer festival) u iznosu 80.000,00 kn.
Odredbom članka 4. navedenog Ugovora je određeno da će se 60,0 % odobrenih sredstava isplatiti nakon potpisa Ugovora i dostave solemnizirane bjanko zadužnice, a preostali dio 40,0 % isplatit će se ukoliko Ministarstvo odobri Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore i prihvati dokaze o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.
Odredbom članka 5. navedenog Ugovora je određeno da je za prvi dio odobrenih sredstava korisnik dužan do 16. studenoga 2015. dostaviti Ministarstvu popunjeno Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore s pratećom dokumentacijom te dokaze da su odobrena sredstva utrošena namjenski (račune na ime korisnika, izvode bankovnog računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje).

Korisnik je dužan do konca lipnja 2016. provesti projekt u cijelosti te Ministarstvu dostaviti Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta.

Također, odredbom članka 9. Ugovora je određeno da, ukoliko Ministarstvo utvrdi da Korisnik odobrena sredstva nije koristio namjenski i opravdano ili ako ne dostavi potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje namjensko korištenje odobrenih sredstava u ugovorenom roku ili ako odobrena sredstva ne iskoristi u ugovorenom roku, Ugovor će se raskinuti i Ministarstvo će zatražiti povrat odobrenih sredstava.

Korisnik je 28. listopada 2015., podnio zahtjev Ministarstvu, u kojem se navode problemi i nemogućnosti provedbe navedenog projekta u 2015. te se navodi promjena termina provedbe projekta u ožujku 2016., daljnje planirane aktivnosti u vezi provedbe projekta te nemogućnost predaje u ugovorenom roku Privremenog izvješća o namjenskom utrošku sredstava državne potpore.
Zahtjev nije podnesen pravodobno, jer je podnesen 19 dana prije ugovorenog roka za dostavu Privremenog izvješća o namjenskom utrošku sredstava državne potpore, što nije u skladu s odredbom članka 6. Ugovora, kojom je određeno, da je u slučaju utvrđivanja okolnosti koje utječu na nemogućnost izvršenja projekta iz članka 5. te dostave obrasca Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta, Korisnik odmah, a najkasnije 30 dana prije isteka roka iz članka 5. pisanim putem o tome obavijestiti Ministarstvo.

Ministarstvo može, kada za to postoje opravdani razlozi, na pisani zahtjev Korisnika koji stigne u propisanom roku, produljiti rok iz članka 5. Ugovora. Ukoliko Korisnik pravodobno ne obavijesti Ministarstvo ili Ministarstvo ne produži rok iz članka 5. stavka 1., Ugovor će se smatrati raskinutim, a Ministarstvo će zatražiti povrat odobrenih sredstava.

Koncem studenoga 2015., Ministarstvo je s Korisnikom zaključilo dodatak Ugovora kojim je odobreno plaćanje drugog dijela ugovorenog iznosa te je prihvaćen prijedlog Korisnika o terminu provedbe projekta u ožujku 2016., s obvezom dostave Konačnog izvješća o provedbi cjelokupnog projekta, najkasnije do konca lipnja 2016., koji rok je bio određen i u osnovnom ugovoru.
Ministarstvo je prvi ugovoreni dio potpore u iznosu 48.000,00 kn isplatilo Korisniku u skladu s Ugovorom koncem srpnja 2015., a drugi dio 32.000,00 kn početkom prosinca 2015. Korisnik je u propisanom roku formalno dostavio Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore bez prateće dokumentacije te dokaza da su odobrena sredstva utrošena namjenski. U izvješću su navedeni razlozi neprovođenja projekta i planirane aktivnosti vezano uz projekt, koji su sadržani i u spomenutom podnesenom zahtjevu Ministarstvu.

S obzirom da Korisnik nije izvršio prijavljeni projekt u 2015. te nije do 16. studenoga 2015. dostavio Ministarstvu popunjeno Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore s pratećom dokumentacijom te dokaze da su odobrena sredstva utrošena namjenski (račune na ime korisnika, izvode bankovnog računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje) za prvi dio odobrenih sredstava (48.000,00 kn) te nije pravodobno obavijestio Ministarstvo o nemogućnosti izvršenja projekta u ugovorenom roku (30 dana prije 16. studenoga 2015.), nisu se stekli uvjeti za isplatu drugog dijela potpore, a koja je Ministarstvo korisniku isplatilo u iznosu 32.000,00 kn. Stoga sredstva potpore korisniku u ukupnom iznosu 80.000,00 kn nisu dodijeljena u skladu s ugovorom i donesenim Programom Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Ministarstvo je u skladu s odredbom članka 6. i 9. navedenog Ugovora i u skladu s Programom Konkurentnost turističkog gospodarstva trebalo s Korisnikom raskinuti ugovor i zatražiti povrat odobrenih sredstava.

Državni ured za reviziju nalaže dodjelu bespovratnih sredstava provoditi u skladu s Programom Konkurentnost turističkog gospodarstva, odnosno u skladu sa zaključenim ugovorom s korisnicima bespovratnih potpora.

2.2. U očitovanju u vezi s rashodima za naknade prema ugovorima o djelu, Ministarstvo prihvaća nalog te obrazlaže da je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i Pravilnikom o unutarnjem redu, utvrđen broj od 310 potrebnih službenika i namještenika za obavljanje poslova Ministarstva. Koncem 2015 u Ministarstvu je bilo 163 zaposlenika ili 48,0 % manje od predviđenog broja. S obzirom da je još uvijek na snazi Odluka o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, navedena Odluka uzrokuje manjak zaposlenika koji su potrebni za obavljanje poslova Ministarstva, što u konačnici rezultira potrebom za obavljanjem poslova putem ugovora o djelu, a u svrhu potpunog i pravodobnog obavljanja poslova i zadataka.

Ministarstvo je u 2016. poduzelo radnje za smanjenje broja ugovora o djelu te je broj ugovora s 21 smanjen na šest te će i dalje poduzimati radnje u cilju smanjenja ugovora o djelu. U vezi s rashodima za reprezentaciju, Ministarstvo prihvaća nalog te navodi da je u travnju 2016. donijelo Pravilnik o načinu korištenja sredstava reprezentacije.

U vezi s dodjelom bespovratnih potpora Korisniku u okviru provedbe aktivnosti Konkurentnost turističkog gospodarstva, Ministarstvo prihvaća nalog te obrazlaže da se u konkretnom slučaju radilo o izvanrednoj situaciji. Nadalje navodi da su Ugovorom broj 88/15-KTG/B od 13. srpnja 2015. za projekt „Street Food and Craft bear festival“, odobrena sredstva Korisniku potpore u iznosu 80.000,00 kn. Korisniku je odobreni iznos isplaćen u dva dijela.

Prema Ugovoru, Korisnik je bio u obvezi za prvi dio isplaćenih sredstava (60,0 % odobrenog iznosa) dostaviti izvješće do konca studenoga 2015., kao preduvjet za isplatu preostalih 40,0 % odobrenog iznosa. Zbog nemogućnosti pravdanja prvog dijela isplaćenog iznosa, Korisnik je zatražio dodatak Ugovora kojim mu je odobrena isplata preostalog dijela odobrenog iznosa bez dostave privremenog izvješća, a obveza dostave konačnog izvješća je prema Ugovoru ostala nepromijenjena, odnosno, najkasnije do konca lipnja 2016.

Razlozi odobravanja dodatka Ugovora su bili u specifičnoj naravi provedbe projekta za koji je trebalo koordinirati veliki broj sudionika u prezentaciji i organizaciji, što je u određenom momentu bilo nemoguće.

Projekt je, umjesto u studenome 2015., proveden u razdoblju od 1. do 3. travnja 2016. pod nazivom „Craft Beer Festival“ na kojem su prezentirani mali proizvođači piva, održane prezentacije i degustacije u cilju pozicioniranja malih gospodarstvenika na turističkom tržištu. Konačno izvješće je u pripremi i očekuje se do konca lipnja 2016.

Facebook Komentari